Utomkontrakuellt skadestånd - skada på bil vid lastning av ugn

FRÅGA
HejJag skulle köpa en ugn via blocket, jag träffade han som sålde den, sen ville han och sin kamrat lasta in den i min bil, men de gjorde en skada på min bil medan de försökte lasta in den, men det verkar som att han inte vill ta ansvar för skadan.Jag har sagt att han måste ta det med sin hem/ansvarsförsäkring men han verkar strunta i detta.Jag har alla hans uppgifter.Vad kan jag göra han svarar varken telefon eller mina meddelanden.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag råder dig att ange att säljaren bör stå för reparationen av bilen eller eventuellt ta det med sin försäkring (om en säljaren har en sådan). Om du menar att personen ansvarar för skadan men denne person inte väljer att stå för ersättningen av reparationen av bilen eller menar att han eller hon inte alls har ansvar för skadan, uppstår det en tvist som kan prövas i domstol. Om du meddelar säljaren om att du kommer ta frågan till domstol om han eller hon inte svarar för skadorna kanske blir han eller hon mer tillmötesgående. Det eftersom den part som förlorar ett tvistemål inte bara ska utge ersättning för skadan utan även stå för motpartens rättegångskostnader enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Stämningsansökan görs i de flesta fall till tingsrätten på den ort som motparten bor. Nedan kommer jag att redogöra för den skadeståndsrättsliga bedömningen av frågan.

Ansvar för skada - skadestånd

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Om en person orsakar skada krävs det för att ersättning ska utgå för skadan att personen haft uppsåt eller varit vårdslös. Vårdslös är en person om denne inte handlat såsom en förnuftig och hänsynsfull person i liknande ställning hade handlat i samma situation. Av betydelse är vilka risker en persons uppträdande medför för omgivning, ju större sannolikheten är för att skada uppkommer, och ju allvarligare skadan lär bli, desto mer krävs av personens handlande. I detta fall kan kanske anses att säljaren och hans vän borde ha varit mer försiktiga vid lastningen av ungen och att det varit vårdslöst att det inte gjorts på ett sätt som inte har skadat bilen.

En avvägning som brukar göras är också mellan möjligheterna och kostnaderna för att förekomma skadan och risken för skadan. I viss utsträckning tas även hänsyn till skadegörarens person, av en en yrkesperson förväntas mer än av en privatperson. I detta fall lär inte mycket kräva för att förekomma skadan, man ska vara försiktig när man lastar en ugn i en bil så att man inte skadar bilen.

Orsakssamband

För att skadestånd ska utgå ska det föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan en handling och en skada. Det innebär att det ska dels finnas ett logiskt orsakssamband mellan handlingen och skadan. Kravet på adekvans innebär att orsakssambandet mellan handlingen och skadan ska vara relevant, inte alltför avlägset och svårförutsebart. I detta fall torde det föreligga adekvat kausalitet mellan handlingen (lastningen av ungen) och skadan (skadan på bilen), du anger i frågan att den uppkommit då säljaren och han kamrat lastat ungen och under lastningen lyckats skada bilen. I en rättegång blir detta en bevisfråga. Det är den skadelidande som ska bevisa att orsakssamband förelegat.

Flera skadevållare - solidariskt ansvar

Har flera personer vållat skadan och skadan är uppdelbar ska en skadevållare bara svara för de delskador som denne vållat. Enligt 6 kap. 4 § skadeståndslagen gäller det att om man inte kan särskilja på skadorna anses var och en av skadevållarna stå för skadan i dess helhet. Den skadelidande kan stämma vem som helst av skadevållarna och kräva hela skadebeloppet. Även om bara en av medskadevållarna har medel att ersätta skadan eller ansvarsförsäkring som täcker skadeståndet kan alltså den skadelidande få fullt skadestånd. Den skadevållare som utgett ersättning kan sedan eventuellt rikta krav mot de andra skadevållarna som solidariskt ansvarar för samma skada.

Skadeståndets bestämmande

Enligt 5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Ersättningen ska återställa det som har blivit förstört, försämrat eller minskat till dess tidigare värde. I detta fall lär ersättning för reparationskostnaden bli aktuell. Skadan kan också ha lett till att föremålets värde minskat trots reparationen. I sådana fall föreligger även en rätt till ersättning för värdeminskning.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll