Utmätning av samägd fastighet

Jag äger en bostad tillsammans med mitt ex, jag har bott kvar i huset med mina barn i tre år sen vi separaerade och jag betalar allt på huset själv. Min exsambo har skulder och nu vill kronofogden mäta ut huset och sälja det. Har dom rätt att vräka oss och sälja huset.? Vi ska skriva en överklagan och jag vill ha tips på vad man kan skriva i en överklagan.

Lawline svarar

Hej!


Olyckligt nog kan Kronofogdemyndigheten på begäran av bl.a. utmätningssökanden genom utmätning av din f.d. sambo:s andel i fastigheten sälja denna tillgång i sin helhet när fråga är om ett samäganderättsförhållande som Samäganderättslagen är tillämplig på, vilket är fallet för fastigheter (Utsökningsbalken 8 kap 8 §, Samäganderättslagen 1 §). Givetvis är det fortfarande bara din f.d. sambos andel som kan tas i anspråk för dennes skulder, med innebörd att du i så fall skulle tillgodogöras hälften av försäljningslikviden. Även din f.d. sambo:s andel kan ju förvisso säljas för sig, vilket skulle innebära att förvärvaren träder in i din f.d. sambo:s ställe (se t.ex. Utsökningsbalken 8 kap 9 § 2 st. och 12 kap 38 §). Emellertid är sannolikt en sådan försäljning sällan framgångsrik, vilket motiverat ovannämnda regel om möjligheten till tvångsförsäljning av tillgången i sin helhet.


Viss möjlighet har du att skjuta upp försäljningen genom att påvisa synnerliga skäl för anstånd med hänsyn till rådande familjesituation (Utsökningsbalken 8 kap 8 § med hänvisning till Samäganderättslagen 6 §). Dylika s.k. sociala skäl har beaktats i praxis, men höga krav uppställs härvid och det är därför tveksamt om ett sådant resonemang skulle vinna gehör (NJA 1979 s 562).


Tyvärr så borde nog detta ha reglerats i samband med en bodelning. Vanligen så hanteras nämligen dessa typer av ägarförhållanden genom att den ena av två sambos tillskiftas fastigheten mot utställande av ett skuldebrev, alternativt mot direkt betalning (t.ex. genom upptaget lån) till den andre sambon.


Tråkigt nog tror jag det kan bli svårt att lyckas med ett överklagande. Andra invändningar kan ju emellertid göras mot utmätningen. T.ex. bör i första hand den egendom utmätas som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (Utsökningsbalken 8 kap 8 §). Någon hänsyn till 3:e man:s intressen tycks regeln dock sakna. Som sagt kan du ju åtminstone ifrågasätta ifall din f.d. sambo inte har andra tillgångar som lämpligare kan tas i anspråk.


Utsökningsbalk:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810774.HTM

Samäganderättslag:

https://lagen.nu/1904:48_s.1

Vänligen

Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo