Utmätning av försäkringspengar avseende personskada

2018-09-27 i Utmätning
FRÅGA
Har fått ett ett skadestånd insatt av försäkringsbolag för en bilolycka .nu har kronofogden tagit dom pengarna som var insatta på ett separat konto som döpts till skadestånd.Varit sjukskriven helt i 1,5 år o är nu 50% sjukskriven av läkare men ej av försäkringskassan ,Har kronofogden rätt at göra så och hur går jag vidare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (hädanefter förkortad UB).

Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning (1 kap. 1 § andra stycket UB). Det är Kronofogdens uppgift att genomföra verkställighet, såsom utmätning (1 kap. 2 § UB). Utmätning får endast ske om det finns en s.k. exekutionstitel (4 kap. 1 § UB). Som exempel på sådana exekutionstitlar kan domstols dom eller Kronofogdens utslag i mål om betalningsföreläggande nämnas (3 kap 1 § UB).

Du beskriver att Kronofogden har utmätt pengar på ditt bankkonto. Du nämner inte att det finns en exekutionstitel, men jag utgår från det. Om det finns en exekutionstitel (t.ex. en dom enligt vilken du är skyldig att betala någon annan pengar) får således Kronofogden genomföra utmätning. Nästa fråga är då vad, d.v.s. vilken sorts egendom Kronofogden får utmäta.

Utgångspunkten är att all sorts egendom får utmätas, om inte annat anges i UB eller särskild föreskrift (4 kap. 2 § UB). Som grundläggande krav gäller dock att det som inflyter från utmätningen, är försvarligt (4 kap. 3 §). Nyssnämna bestämmelse tar främst sikte på utmätning av t.ex. en tv eller möbler. Sådan egendom måste ju säljas av Kronofogden för att den som har rätt till pengar ska kunna få betalt. Det är naturligt att Kronofogden först försöker utmäta bankmedel, eftersom bankmedel har ett på förhand bestämt värde och det är det som är lättast och billigast att utmäta (jfr 4 kap 2 § andra stycket UB). Det kan således konstateras att bankmedel på ett bankkonto får utmätas av Kronofogden.

Det viktigaste undantaget från vad som får utmätas utgör de s.k. beneficiereglerna i 5 kap. UB. Du beskriver att du har fått skadestånd från ett försäkringsbolag på grund av att du har lidit en personskada i en bilolycka. Den intressanta regeln är då 5 kap. 7 § UB. Enligt bestämmelsens andra stycke får sådant skadestånd, sedan det utbetalats, inte utmätas om det hålls avskilt och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Du beskriver att medlen funnits på ett särskilt konto som hette "skadestånd". Detta bör detta räcka för att pengarna ska anses avskilda. Detta bör i vart fall gälla om du inte hade andra pengar på kontot. Det är dock en svår bedömning att göra och det kan såklart vara så att Kronofogden har gjort en annan bedömning.

Enligt 5 kap. 7 § andra stycket UB får pengarna då inte utmätas i två separata situationer: antingen (1) har du ett försörjningsbehov som skadeståndet ska täcka eller (2) det har förflutit mindre än två år sedan pengarna betalades ut. Det framgår inte när pengarna betalades ut, men om de betalades ut för mer än två år sedan måste du ha ett försörjningsbehov som skadeståndet ska täcka för att pengarna inte ska kunna utmätas.

Hur går du vidare?

Som framgått ovan kan det mycket väl vara så att Kronofogden hade rätt att utmäta pengarna på ditt "skadeståndskonto". Förutsatt att dessa hållts avskilt (vilket de verkar) och att de har betalats ut för mer än två år sedan, får dock utmätningen ske endast om skadeståndet inte längre ska täcka ett försörjningsbehov du har. Jag kan inte avgöra huruvida du fortfarande har ett sådant försörjningsbehov. Det är du som bättre känner till dina särskilda förhållanden och omständigheter.

Jag rekommenderar därför dig att överklaga Kronofogdens utmätning. Sådan rätt har du enligt 18 kap. 1 och 2 §§ UB. Du har tre veckor på dig att överklaga från det att du delgavs beslutet om utmätning (18 kap. 7 § andra stycket UB). Överklagandet ska ges in till Kronofogden men ställas till tingsrätten (18 kap. 1 och 9 §§). Jag rekommenderar därför dig att snarast överklaga utmätningsbeslutet. Du bör i detta överklagande ange skälen för varför utmätningen är felaktig. Om det inte har gått mer än två år sedan pengarna betalades ut till dig bör du påpeka detta. Om de däremot betalades ut för mer än två år sedan bör du förklara för Kronofogden varför du anser att du fortfarande har ett försörjningsbehov som skadeståndet ska täcka.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Om du har kortare följdfrågor eller vill ha hjälp av en jurist för att upprätta överklagandet av utmätningsbeslutet, är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (341)
2019-03-19 Tidigare lydelse av Utsökningsbalken
2019-03-09 Kan kronofogden utmäta privat pensionsförsäkring?
2019-03-06 Hur får man till stånd en utmätning när någon inte vill betala?
2019-02-26 Utmätning av egendom när man bor tillsammans

Alla besvarade frågor (66981)