Utmäta gemensam bostadsrätt för sambos skuld?

2016-12-09 i Utmätning
FRÅGA
Jag min sambo och 4åriga dotter bor i en bostadsrätt vi äger på papper 50% var.Nu har min sambo ställt till det med skulder så dom har/vill utmäta våran bostad. Vilka rättigheter har jag och min dotter i detta? Ska vi behöva hamna på gatan? Jag måste kunna göra något.Jag är helt förtvivlad och sömnlös
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid utmätning av egendom gäller 4 kap. utsökningsbalken (UB). Huvudregeln beträffande utmätningsbar egendom återfinns i 4 kap. 17 § UB. Emellertid blir 4 kap. 19 § st. 2 UB tillämplig i ditt fall eftersom du och din sambo lever i äktenskapsliknande förhållande. Denna regel är något strängare än huvudregeln i förstnämnda bestämmelse.

Aktuella bestämmelsen, 4 kap. 19 § st. 2, stadgar att egendom som finns i sambors gemensamma besittning får utmätas om det inte framgår att egendomen inte tillhör den som är betalningsskyldig. En bostadsrätt befinner sig i er gemensamma besittning eftersom båda bor i den. Det förutsätts alltså att det är säkert att bostadsrätten inte tillhör din sambo för att utmätning inte ska kunna ske. Om det inte kan bevisas att bostadsrätten inte tillhör honom kommer således utmätning kunna ske.

Vidare är 8 kap. 8 § UB av stort intresse i sammanhanget. Den stadgar att samägd egendom kan utmätas. Det innebär att trots att du och din sambo äger hälften var av bostadsrätten kan den utmätas för hans skulder. Däremot har du alltid rätt att få summan motsvarande din andel vid försäljningen av bostadsrätten. Vidare har du enligt bestämmelsen rätt att yttra dig i frågan och visa att det föreligger synnerliga skäl för att bostadsrätten inte ska utmätas. Att du ska visa på synnerliga skäl mot utmätning följer av att bestämmelsen hänvisar till 6 § samäganderättslagen.

Det bör påpekas att man så långt det går försöker undvika att utmäta bostadsrätter, emellertid är det inget hinder mot att detta kan ske. Du kan inte hindra en utmätning av er gemensamma egendom om man anser det är det enda godtagbara alternativet och du inte kan påvisa synnerliga skäl. Det är dessvärre inte troligt att enbart det faktum att du har en fyraårig dotter utgör synnerliga skäl mot att utmätning görs.

Hoppas du är nöjd med svaret och lycka till i fortsättningen!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?