Utgör spridande av rykte om HIV-smittning förtal?

FRÅGA
Hej. Jag är hiv+ och hade en partner för 3 år sen. Han gick runt och berättade han hade fåt hiv av mig vilket inte stämmer alls. Jag medicinerar och har omätbara värden och han är hiv- idag.Det jag undrar är om det är förtal han utsatte mig för. Det pratas fortfarande bland folk att jag smittat honom fast det är falskt.Mvh/
SVAR

Hej,

Sammanfattning. Din före detta partners agerande är sannolikt att uppfylla kraven för att utgöra förtal, om syftet har varit att utsätta dig för andras missaktning. För att gå vidare med detta, ska du polisanmäla händelsen så att åklagare kan ta upp målet. Utan din angivelse, kan åklagare normalt inte åtala en person för förtal.

För att agerandet ska utgöra förtal, krävs det, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken, att din före detta partner har (1) lämnat en uppgift om dig, (2) som är nedsättande, (3) som inte träffas av regeln om ansvarsfrihet samt (4) med uppsåt att utsätta dig för andras missaktning.

(1) Lämna en uppgift om någon

Uppgiften i detta fall är att du påstås ha smittat din före detta partner med HIV. Brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till tredje mans kännedom (dvs. någon annan än du och din före detta partner). Att uppgiften nått en viss större spridning krävs inte, men en sådan omständighet kan emellertid ha betydelse för straffet. En uppgift om dig har alltså lämnats till någon annan.

(2) Nedsättande uppgift

Uttrycket ”ägnad att” i lagtexten innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Det behöver alltså inte visas att att en sådan effekt har uppstått i varje enskilda fall. Detta brukar formuleras så att uppgiften är nedsättande eller av nedsättande beskaffenhet. Det utmärkande för uttalandena bör vara att de genom sitt innehåll typiskt sett duger för att utsätta den omnämnde för andras missaktning. Att sprida rykten om HIV-smittning, mot bakgrund av rådande samhällsvärderingar, får anses vara en sådan nedsättande uppgift.

(3) Ansvarsfrihetsregeln

Om din före detta partner har varit underkastad en skyldighet, eller om lämnandet av uppgiften annars varit försvarlig, kan det befria honom från straffansvar. Till att börja med, måste det stå klart att det funnits en skyldighet att uttala sig eller att det annars varit försvarligt att lämna uppgiften. Finns en skyldighet att uttala sig är det försvarligt att lämna uppgifterna, men även andra omständigheter kan innebära att det är försvarligt. Först därefter får den som lämnat den nedsättande uppgiften visa att den var sann eller att det fanns skälig grund för den.

Exempel på situationer när någon kan åberopa skyldighet att uttala sig är vittnesmål, polisförhör samt andra förhör eller utredningar som äger rum inför domstolar eller administrativa myndigheter vid prövning av mål och ärenden.

Vid försvarlighetsbedömningen måste beaktas att den vidsträckta yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Det måste finnas utrymme för den politiska debatten. Också andra samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor måste få ventileras, även om enskilda personer i viss mån skulle angripas i denna diskussion. Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen. Man gör alltså en intresseavvägning mellan yttrandefriheten å ena sidan och den enskildes (ditt) intresse av att inte tåla lämnandet av uppgiften. Det verkar inte, mot bakgrund av de omständigheter du har angett i frågan, att en skyldighet har funnits för din före detta partner att lämna uppgiften. Det kan endast anses vara försvarligt, om lämnandet av uppgiften är av allmänintresse. Det går inte att specificera detta närmare, men troligtvis är det inte försvarligt i detta fall.

(4) Uppsåt

Det krävs slutligen, förutom att de faktiska omständigheterna ovan är för handen, att din före detta partner hade uppsåt till att förtala dig. Det betyder att han ska ha lämnat uppgiften i syfte att utsätta dig för andras missaktning.

Rekommendation

I det fall du vill ställa din före detta partner inför rätta, ska du polisanmäla händelsen så att allmän åklagare kan åtala honom. Din angivelse krävs för att åklagare normalt ska kunna åtala någon för förtal. Har du funderingar över annat i mitt svar, kan du höra av dig till oss via info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1044)
2020-10-26 Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet
2020-10-25 Att bli omtalad på felaktiga grunder
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal

Alla besvarade frågor (85385)