Utgör nyproduktion samboegendom innan inflyttning?

2017-05-31 i Bodelning
FRÅGA
1.Min dotter och hennes fd. pojkvän var inneboende hos pojkvännens föräldrar mer än 6 mån. Hon var mantalsskriven på den adressen. Var dom sambo?2.Dom planerade att köpa en lägenhet ihop. På min inrådan skrev hon ensam på köpekontraktet . Deras förhållande tog slut i dec. 2016. Följden blev att hon överlät kontraktet till mig och jag köpte lägenheten 3 april 2017.Fd pojkvännnen begär nu bodelning på ett fiktivt övervärde på en lägenheten, som jag äger och bor i.Vad gäller i denna fråga?Komplettering av fråga: Min dotter betalade förskottshandpenning på 25000:- i febr . 2015. Hennes fd. pojkvän förde över 12500:- till hennes konto 2 mars 2015. 20 febr. 2017 förde min dotter tillbaka 12500:- , vilket han krävde, till hans konto.Tacksam för svar:)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din dotter och hennes f.d. pojkvän var högst sannolikt sambor under den ifrågavarande sexmånadersperioden. Bostadsrätten utgör högst sannolikt samboegendom. Han har därför rätt till halva bostadsrätten, oavsett om han stod med på köpeavtalet eller inte. Återbetalningen av handpenningen kan ha viss betydelse, men troligtvis ingen avgörande. Bostaden har utan hans samtycke övergått till dig. Han måste kräva att bostaden går åter inom tre månader från det att han fick kännedom om överlåtelsen för att tillvarata sin rätt. Om han tillvaratar sin rätt och ska ha sin andel i bostadsrätten, ska denna värderas enligt dess värde den dagen då samboförhållandet upphörde. Eventuell värdehöjning beaktas inte efter denna tidpunkt.

Rekommendation

Argumentera i första hand för att bostadsrätten inte utgjorde samboegendom eftersom det aldrig varit din dotters avsikt att den skulle användas för gemensam användning.

I andra hand kan ni argumentera för att handpenningens återgång indikerar att den andra sambon inte heller betraktade bostadsrätten som deras gemensamma bostad samt att återgången med styrka talar för att han gjort upp bostadsrätten fördelning mellan dem.

I tredje hand kan ni låta tre månader passera från det att han fick kännedom om bostadsrättens övergång till dig, varefter han inte längre kan kräva sin eventuella andel i bostadsrätten. Har han inte fått kännedom om överlåtelsen bör ni upplysa honom om det så att klockan börjar ticka.

Behöver ni juridiskt biträde för bodelningen särskilt avseende bostadsrättens fördelning, vänligen hör av dig så kan vi närmare diskutera frågan.

Nedan har du utförlig utredning avseende dina två frågor om du är intresserad av att ta del av denna.

Svaret på din första fråga

Med sambor avses enligt 1 § sambolagen två personer som

(1) stadigvarande bor tillsammans,

(2) i ett parförhållande

(3) och har gemensamt hushåll.

Med uttrycket ”stadigvarande bor tillsammans” menas en inte alltför kortvarig förbindelse. En tillfällig förbindelse kan alltså inte utgöra ett samboförhållande. Som riktmärke har angetts att parterna bott tillsammans minst sex månader. En kortare tid har ansetts kunna godtas om parterna skrivit testamente, ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter eller skaffat gemensamma bankkonton. De som bor tillsammans och har gemensamma barn presumeras vara sambor. Om samborna är folkbokförda på samma adress anses det utgöra en presumtion för att samboförhållande föreligger. Enligt ett uttalande i förarbetena till sambolagen torde den som hävdar att samboförhållande inte föreligger i ett sådant fall ha bevisbördan för sitt påstående. Över huvud taget ska en helhetsbedömning göras varvid även andra omständigheter som förekomsten av inbördes testamente, avtal om andra ekonomiska familjeangelägenheter, det förhållandet att en av parterna behåller sin tidigare bostad kan ha betydelse (proposition 2002/03:80 s. 44). Hovrätten bedömde att ett par som hade bott tillsammans i elva veckor stadigvarande bodde tillsammans i sambolagens mening (RH 2005:34).

Med ”parförhållande” avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i (proposition 2002/03:80 s. 44).

Med ”gemensamt hushåll” avses att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap (propositionerna 2002/03:80 s. 44 och 1986/87:1 s. 252).

Såsom framgått ovan uppställs enligt svensk rätt ingen minsta tid som parterna måste ha sammanbott för att ett samboförhållande ska anses ha kommit till stånd. Enligt förarbetena har man t.o.m. varit beredd att frångå rekommendationen om sex månaders samboende om parterna upprättat testamente, ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter eller skaffat gemensamma bankkonton. I själva verket vittnar nyssnämnda objektiva omständigheter om accepterandet av en subjektiv faktor, nämligen att parterna därigenom visat en avsikt att stadigvarande leva tillsammans.

Med utgångspunkt i din fråga anser jag det sannolikt att din dotter och hennes f.d. pojkvän var sambor under den ifrågavarande sexmånadersperioden.

Svaret på din andra fråga

Utgör bostadsrätten samboegendom?

Vid en bodelning mellan sambor ingår samboegendom (3 § sambolagen). Med samboegendom avses bl.a. sambornas gemensamma bostad (5 §). En köpt bostadsrätt som ännu inte är färdigbyggd (nyproduktion) anses vara sambornas gemensamma bostad om denna har köpts i syfte att tjäna som deras gemensamma bostad (5 § fjärde punkten i förening med 3 §). Det är alltså sambornas gemensamma avsikt som är avgörande för om bostaden betraktas som samboegendom. Den gemensamma partsavsikten verkar ha varit att köpa bostaden för gemensam användning när den har färdigbyggts. Bostadsrätten utgör därför samboegendom alldeles oavsett hur oskäligt det kan anses eftersom förhållandet har upphört innan bostaden är färdigbyggd. Det spelar ingen roll vem som stod på köpeavtalet. Det kan ha viss bevisverkan, men det verkar stå klart att den köptes för att tjäna som deras gemensamma bostad.

Betydelsen av att handpenningen återbetalades

Frågan är vilken betydelse den omständigheten, att din dotters f.d. pojkvän krävde att få handpenningen åter, ska tillmätas i sammanhanget. Det borde inte ha någon avgörande betydelse för bodelningen eftersom den kritiska tidpunkten för att avgöra om egendom är samboegendom är vid tillfället för köpet. Då fanns en gemensam avsikt att flytta in tillsammans. Det kan dock tala för att de sinsemellan har gjort upp hur bodelningen avseende bostadsrätten ska se ut och att pojkvännen därför at eftergett sin andel av bostadsrätten. Bodelningsavtal måste emellertid vara skriftligt, varför återbetalningen inte får någon rättsverkan i detta avseende. Det har troligtvis ingen avgörande betydelse att handpenningen återbetalades.

Överlåtelsen till dig

Din dotter får under inga omständigheter överlåta samboegendom till tredje man utan f.d. pojkvännens samtycke eftersom bostadsrätten tillhör dem båda i och med det tidigare samboförhållandet. När en sambo i strid med sambolagen avhänder sig samboegendom på detta sätt, har den andra sambon alltid rätt att kräva att egendomen går åter. Den andra sambon måste i så fall väcka talan i domstol senast tre månader från det att han fick kännedom om överlåtelsen (25 § sambolagen). Gör han inte det inom denna tid, förlorar han sin rätt.

Hur värderas sambons andel i bostadsrätten?

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Det betyder att din dotters f.d. pojkväns eventuella andel i bostadsrätten ska värderas med utgångspunkt i vad bostadsrätten var värd dagen då deras förhållande upphörde. Bostadsrättens upphöjda värde fram till i dag ska alltså inte tas i beaktning.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97584)