Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?

FRÅGA
Hört ryktesvägen att killen S polisanmält mig för inbrott, människorov och/eller utpressning. Killen S har berättat flertal olika berättelser till gemensamma bekanta och till andra där dessa tre olika brott nämns. Han har gjort en polisanmälan men har inte blivit tillgiven för vad än utav polisen. Vad är det för brott jag kan anmäla honom för? Naturligtvis stämmer INGEN utav dessa anklagelser/påståenden han berättat för människor/polisen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka ge dig ett så fullgott svar som möjligt.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om personen S har gjort sig skyldig till något brott genom att polisanmäla samt sprida osann information om dig. Därför kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser.

Möjligt brott som skulle kunna bli aktuellt
Av de omständigheter du nämner så kommer jag förklara vilket möjligt brott som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall. Du ska på ryktesväg ha fått information till dig som säger att S ska ha polisanmält dig för diverse olika brottsliga handlingar och berättat om dessa till gemensamma bekanta. Stämmer dessa rykten så kan han ha gjort sig skyldig till brottet förtal. Jag kommer vidare redogöra mer ingående för detta.

Förtalsbrottet
En person kan göra sig skyldig till förtal om den utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § stycke 1 BrB). Straffet för förtal är böter. Är brottet att bedöma som grovt är straffet böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § stycke 2 BrB).

Ansvar för ett förtalsbrott förutsätter ett uppsåtligt handlande av gärningspersonen. Det innebär att personen ifråga måste ha varit medveten i sitt handlande gentemot gärningen.

Lämnade av en uppgift
Vidare krävs det som nämnt att det ska vara en uppgift med en viss bestämdhet som lämnas. Ett påstående som är såpass bestämt att sanningshalten av det kan prövas är att betrakta som en uppgift. Uppgiften kan lämnas muntligen eller skriftligen, med ord eller i bild på något annat sätt. Det som är av betydelse är att uppgiften måste lämnas till tredje part och komma till dennes kännedom för att ett förtalsbrott ska kunna bli aktuellt. I ditt fall så har S berättat till era gemensamma bekanta och andra utomstående personer om de påstådda brottsliga gärningarna varför uppgiften kan bedömas ha nått tredje part.

Uppgift ägnad att utsätta personen för andras missaktning
Det ska vara fråga om nedsättande uppgifter i form av att personen utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Dock omfattas inte varje påstående om brottslig gärning eller klandervärt levnadssätt av förtalsregeln. Ett exempel på detta kan i allmänhet vara ett uttalande om att någon gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse. Det krävs med andra ord att brottet är av sådan art att den beskyllde personen kan komma att utsättas för andras missaktning i form av att ses som en "sämre" människa som bör behandlas på ett avvisande eller negativt sätt.

Vid den här bedömningen saknas det betydelse om den lämnade uppgiften var sann eller ej. Med ägnad räcker det att uttalandet typiskt sett duger till att framkalla missaktning hos andra och det ska handla om nedsättande uppgifter. Det räcker även med att det funnits en risk för att den berörda personen under de aktuella omständigheterna skulle kunna komma att utsättas för andras missaktning. I en sådan bedömning ska den utpekades utgångspunkt vara bärande och inte allmänt rådande värderingar. Bedömningen ska istället göras utifrån sociala värderingar på den utpekades ort och inom personens samhällsgrupp eller personkrets. Det är därför en subjektiv bedömning ska göras och inte en objektiv sådan. Det är den utsattes uppfattning som är avgörande.

Mot bakgrund av detta är det vid en samlad bedömning svårt för mig att avgöra då det är din personliga uppfattning som är avgörande. Men eftersom du nämner att S ska ha berättat ett flertal olika berättelser till era gemensamma bekanta och till andra personer, där de påstådda brottsliga gärningarna omnämns, så verkar det som att syftet var att utsätta dig för dessa personers missaktning. I allra högsta grad om du inte ens har begått de påstådda brotten som S polisanmält dig för. Du utpekas som brottslig och/eller klandervärd i ditt levnadssätt på grund av de påstådda genomförda gärningarna varför S kan ha gjort sig skyldig till ett förtalsbrott.

Undantag från straffansvar
Det finns vissa undantag som kan fria en person från straffansvar som kan vara värda att uppmärksamma dig på. Undantagsregeln handlar om en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet.

För att en gärningsperson ska kunna undantas från straffansvar förutsätts det att denne antingen:

- varit skyldig att uttala sig, eller
- det annars var försvarligt att lämna uppgift i saken, och
- den som lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att denne hade skälig grund för den (5 kap. 1 § stycke 2 BrB).

Det innebär att personen som lämnade uppgiften har bevisbördan för uppgiftens sanningsenlighet. Det är vidare upp till åklagaren eller i förekommande fall målsäganden (den som blivit utsatt för förtal) som ska styrka att det inte var försvarligt av personen ifråga att lämna uppgiften. Jag saknar tyvärr tillräckligt med omständigheter för att kunna ge dig en prognos gällande S eventuella straffansvarsfrihet men du bör åtminstone ha det i åtanke om du gör en polisanmälan.

Sammanfattning och hur du kan gå vidare med ditt fall
Mot bakgrund av dina nämnda omständigheter så kan S ha gjort sig skyldig till förtal genom att till gemensamma bekanta samt andra personer utpeka dig som brottslig och/eller klandervärd i ditt levnadssätt. Detta eftersom S sannolikt hade uppsåt till att utsätta dig för dessa personers missaktning då de påstådda gärningarna omnämnts för personerna.

Jag skulle råda dig att anmäla händelserna till polisen genom att ringa 11414. Det är viktigt att du som blivit utsatt lämnar in anmälan eftersom huvudregeln vid förtalsbrott är att den utsatte väcker åtal (5 kap. 5 § stycke 1 BrB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du skulle vara i behov av ytterligare juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Trevlig sommar och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88291)