Utgör det ursäktlig omständighet för att slippa kontrollavgift om det inte går att blippa reskassa på SL:s bussar?

Hej Lawline,

Vad är chansen att en eventuell Tingsrättsdom går till min fördel?

Klargörande efter e-post: Frågeställaren tilldelades en kontrollavgift från SL pga avsaknad av giltig biljett.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har det utförts en biljettkontroll av SL varvid du tilldelats en kontrollavgift. Anledningen att det tilldelades en kontrollavgift är att du stigit på en buss där det saknas möjlighet att blippa kortet innan. Tanken var att blippa när du kom fram till Brommaplan och skulle resa vidare. Du hade vid tillfället pengar på ditt reskassekort. Du har bestritt kontrollavgiften och fått besked från SL som anfört att när det inte finns möjlighet att blippa kortet ombord på bussen ställer det högre krav på resenären att planera sitt resande för att säkerställa giltig biljett. Om det inte finns någon valideringsstolpe måste man hitta ett annat biljettalternativ. SL föreslår att du skulle aktiverat en appbiljett. SL informerar i sitt svar även om att det är ditt ansvar som resenär att se till att du har giltig biljett som kan uppvisas under hela resan, med hänvisning till sina allmänna villkor. Du har bestritt betalningsskyldighet med hänvisning till 2 § i lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Eftersom SL anser att dina skäl inte är tillräckliga har det informerats om att det kommer att ansökas om stämning i tingsrätt för att få skuldfrågan prövad.

Efter en genomgång av SL:s allmänna villkor så finns det enligt dessa en skyldighet för dig som resenär att ha giltig biljett. För att biljetten ska vara giltig måste du blippa den. Enligt en tolkning av villkoren skulle du därmed blippat biljetten i bussen. Saknades möjlighet därom skulle du letat upp en valideringsstolpe eller köpt en annan typ av biljett (t.ex. en appbiljett). Saknas giltig biljett utfärdas det enligt villkoren en tilläggsavgift på 1500 kronor samt att du behöver betala kostnaden för en enkelbiljett. I praktiken har du rest utan att ha en giltig biljett. Utifrån SL:s villkor fanns det därmed grund att utfärda en kontrollavgift.

I din korrespondens har du hänvisat till 2 § i lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Bestämmelsen lyder "Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.". Det du särskilt refererar till är det sistnämnda, annan omständighet. Av förarbetena till lagen framgår att det normalt åligger resenären att försäkra sig om att han eller hon har en giltig biljett för resan. Undantag kan vara motiverade när det är fråga om utlänningar eller besökande på orten som saknar kännedom om det biljettsystem som tillämpas i lokaltrafiken där. Vidare bör, enligt förarbetena, någon tilläggsavgift inte avkrävas barn under 15 år som inte har sällskap med vårdnadshavare. En annan grupp, mot vilken utkrävandet av tilläggsavgift skulle te sig stötande, är sådana gamla eller sjuka människor som kan ha svårt att uppfatta vilka avgifter eller taxebestämmelser som gäller (prop. 1976/77:11 s. 14). I en dom från Svea hovrätt (FT 4612-12) tolkade domstolen det som att avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig om resenären har gjort vad som kan krävas för att försäkra sig om att en biljett gäller. Utifrån den bedömningen går det (tyvärr) att argumentera för att du antagligen inte gjort vad som kan krävas för att försäkra dig om att du hade en giltig biljett (sett till att du kunde ordnat t.ex. en appbiljett).

I ett senare rättsfall, NJA 2019 s. 414, hade en resenär blippat sin reskassa och spärrarna öppnades trots att det saknades reskassa på kortet och någon biljett inte registrerades. Resenären anförde att tilläggsavgift inte borde utfärdats i och med att hen hade blippat biljetten och att spärrarna öppnades. Högsta domstolen uttalade att utöver de skäl till undantag som anges i förarbetena kan som andra omständigheter som är ursäktliga vara om t.ex. SL:s system för tillhandahållande av biljetter inte skulle fungera på grund av tekniska brister. Vidare uttalade domstolen att det innebär att det ligger på den resenär som använder kollektivtrafiken att se till att hen har en giltig biljett. Avsaknaden av biljett kan endast anses ursäktlig under speciella omständigheter. I målet kom domstolen fram till att det var resenärens skyldighet att se till att hen hade tillräckligt saldo på kortet och var betalningsskyldig för tilläggsavgiften, trots att spärrarna hade öppnats. Att spärrarna släppte igenom resenären, trots avsaknaden av reskassa, befriade inte hen från ansvar och avsaknaden av biljett var inte ursäktlig.

I ditt fall är min bedömning, sett till såväl SL:s villkor som praxis, att risken är stor att du bedöms skyldig att betala tilläggsavgiften även i domstol. Det åligger dig som resenär ett stort ansvar att se till att du har en giltig biljett. I det refererade rättsfallet från Högsta domstolen blev resenären betalningsskyldig, trots att hen hade blippat sitt kort och spärrarna öppnats, men det saknades reskassa varför någon biljett inte utfärdades. I ditt fall är det därmed troligt att din skyldighet att se till att du har en giltig biljett väger tyngre. Att det inte fanns möjlighet att blippa på bussen kommer sannolikt inte att ses som ursäktligt eftersom du kunde ordnat biljett på annat sätt.

Om du vill ha vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”