Utgör dålig uppfostran grund för tvångsomhändertagande av barn?

2021-03-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, kan socialtjänsten tvångsomhänderta barn enbart på basis av att han får dålig uppfostran hemma? Som att föräldrarna lär barnet att mobbning och rasism är okej, och barnet faktiskt börjar mobba folk i skolan för det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtycke

Huvudregeln är att vård ska beredas den unge utifrån socialtjänstlagen (SoL) på frivillig väg (1 kap. 1 § första stycket LVU). Om vård inte kan ges på frivillig väg gäller vad som sägs i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (1 kap. 3 § SoL). Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavarna och när den unge har fyllt 15 år av barnet själv (1 § andra stycket LVU). Förutom att samtycke måste saknas för att ett tvångsomhändertagande ska bli aktuellt måste förutsättningarna för beredande av vård vara uppfyllda.

Beredande av vård

Miljöfallet

Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas (2 § LVU). Frågan blir därför om bestämmelsen även omfattar fallet då barnet får en "dålig uppfostran". Vad som menas med "dålig uppfostran" är dock inte uppenbart. Hänsyn måste tas till hur skadligt det är för barnet att vistas i en sådan miljö. Ett barn som till exempel växer upp i en våldsbejakande extremistmiljö skulle kunna beredas tvångsvård. En bedömning måste dock göras i det enskilda fallet.

Det måste som nämnts finns en "påtaglig risk" för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Det får inte vara fråga om obetydlig risk för skada. Det ska vara möjligt att fastslå att det finns ett tydligt vårdbehov. Konkreta omständigheter måste ligga till grund för riskbedömningen. Antaganden om risker eller irrelevanta omständigheter får inte beaktas såsom samhällsvärderingar eller inställningar i trosfrågor. Om föräldrarnas samhällsvärderingar och inställningar i trosfrågor i stället utvecklas till en våldsbejakande extremistmiljö finns det en risk att den unges utveckling i socialt hänseende kan skadas genom brister i hemmiljön. Vård skulle i ett sådant fall kunna bli aktuellt.

Beteendefallet

Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (3 § LVU).

Mobbning kan komma till uttryck i olika former, både fysisk och psykisk, och är brottsligt. Om barnet begår allvarliga brott eller att brottsligheten når viss varaktighet och kontinuitet kan det finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Brottsligheten ska innebära en bristande anpassning till samhället, vilket föranleder ett vårdbehov. Det ska alltså vara fråga om brottslig verksamhet.

Beroende på hur barnet uppträder kan det också finnas en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling på grund av "något annat socialt nedbrytande beteende". Det kan vara fråga om beteendet som "strider mot samhällets normer". Det kan till exempel handla om att den unge begår ett fåtal allvarliga brott utan att det anses vara fråga om "brottslig verksamhet". Även här måste det dock finnas en påtaglig risk för att barnet utsätter sin hälsa eller utveckling. Det måste finnas ett tydligt vårdbehov.

Sammanfattningsvis måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Det är inte möjligt att besvara huruvida ett omhändertagande skulle bli aktuellt utifrån den angivna informationen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96421)