Utgår vinskatt när jag säljer mitt hus som jag fått i gåva?

2021-03-19 i Gåvoskatt
FRÅGA
Om jag får ett hus som gåva med gåvobrev och hela paketet, sedan säljer jag huset, betalar jag vinstskatt då? Och på vilket värde i sådana fall?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av inkomstskattelagen (IL).

I samband med att en gåva mottages inträder mottagaren i givarens skattemässiga situation

Eftersom Sverige inte har någon gåvoskatt kommer inte gåvan att beskattas vid själva överlåtelsen. Däremot kommer en kapitalvinst som huset medför vid en vidareförsäljning att beskattas. Detta har sin grund i kontinuitetsprincipen vilket innebär att om en tillgång förvärvas genom bland annat gåva inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL).

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttring

Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för det avyttrade huset minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för det avyttrade huset dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av fastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL).

Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttras

Kapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt.

Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Atefa Jafary
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (337)
2021-10-13 Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?
2021-09-24 Ska gåvor tas upp i deklarationen?
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt

Alla besvarade frågor (96379)