Utformning av skuldebrev

2017-10-17 i Fordringar
FRÅGA
Kan man skriva ett skuldebrev med följande villkor och egenskaper:En ägare av en andel i en bostadsförening lånar ut ett belopp till föreningen.Lånet löper utan ränta.Lånet skall på vissa villkor (som kanske aldrig inträffar) återbetalas helt eller delvis.Återbetalning kan komma att ske vid flera olika tillfällen om villkoren är uppfyllda.Lånet löper för evigt eller tills det totala skuldbeloppet återbetalats.Tanken är att återbetalning skall ske till den eller de som vid återbetalningstillfället/ena äger andelen i föreningen.Om jag förstår det hela rätt så kan en andel inte vara borgenär utan det måste vara en person, dvs det går inte att göra som beskrivs ovan.Skulle man då kunna åstadkomma något likande genom att skriv skuldebrevet till innehavaren eller viss person eller order. Därefter så överlåts skuldebrevet successivt på ny ägare av andelen i föreningen.Kan detta på något sätt regleras i själva skuldebrevet eller på annat sätt utformas så att det knyts till aktuell ägare av andelen?I och med att det kan bli en lång löptid antar jag att någon form av förnyelse av skuldebrevet måste ske med jämna mellanrum.Eller finns det andra och kanske bättre sätt att reglera ovanstående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de frågor du ställt kommer jag nedan att dela upp mitt svar i ett flertal olika delar i syfte att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för vad som gäller. Längst ned följer en kort summering och tips på vad du, utifrån min tolkning av dina frågor, bör tänka på när du utformar skuldebrevet. Skulle du vilja ha praktisk hjälp med att faktiskt upprätta och formulera skuldebrevet är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå.

Den lag som huvudsakligen aktualiseras vad gäller skuldebrev är skuldebrevlagen (SkbrL). Jag kommer använda mig av lagens begreppen borgenär och gäldenär för att beteckna den som lånat ut pengar respektive den som är skuldsatt. I ditt fall är alltså gäldenären föreningen och borgenären den som har rätt att kräva betalning av skulden.

AVTALSVILLKOR

Ränta

Den lag som i reglerar ränta för skuldebrev är räntelagen (6 § SkbrL). Räntelagen är dock till stora delar dispositiv, varför inget hindrar att ni med bindande verkan avtalar om att ingen ränta ska utgå för det aktuella lånet. Detta görs lämpligast genom en notering likt den du föreslagit direkt på skuldebrevet (1 § andra stycket räntelagen). Även en reglering i ett separat avtal är bindande, men för att undvika missförstånd och framtida oklarheter är det fördelaktigt att ha avtalsbestämmelsen på eller i direkt anslutning till skuldebrevet.

Återbetalning

Skulden som är kopplad till ett visst skuldebrev ska återbetalas efter en i förväg avtalad förfallotid. Om inget avtalats ska återbetalning ske ska när borgenären (den som innehar skuldebrevet / har lånat ut pengarna) kräver det. (5 § SkbrL) Som avtalad tidpunkt räknas såväl ett i förväg bestämt datum som en indirekt bestämd tidpunkt som står i förhållande till en händelse eller liknande. Det är alltså fullt möjligt och godtagbart att avtala om en sådan indirekt bestämd tidpunkt för återbetalning som du föreslår i frågan. Detta gäller under förutsättning att villkoren som helt eller delvis ska utlösa återbetalningsskyldigheten är så tydligt formulerade att det inte råder något tvivel om vad som gäller eller hur mycket som ska återbetalas då vissa specifika villkor är uppfyllda. Även här är en reglering i ett separat avtal bindande. Likt jag skrivit angående räntan är det dock fördelaktigt att ha avtalsbestämmelsen på eller i direkt anslutning till skuldebrevet frö att undvika missförstånd och framtida oklarheter.

Preskriptionstid

Villkoret att "lånet löper för evigt eller tills det totala skuldbeloppet återbetalats" är inte ett giltigt avtalsvillkor i den mån du åsyftar preskriptionstiden. Det går inte med bindande verkan att avtala om att en skuld inte ska kunna preskriberas. Det är däremot möjligt att avtala om en längre preskriptionstid än den tioåriga som stadgas i lagen (2 & 12 § preskriptionslagen). Det som gäller för en ett skuldebrev som innehåller villkoret om att skulden inte ska kunna preskriberas är alltså att preskription kommer inträda efter tio år om inte preskriptionsavbrott skett innan dess. Preskriptionsavbrott (vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar) kan göras genom exempelvis avbetalning, skriftligt betalningskrav eller påminnelse från borgenären om att skulden existerar, eller någon typ av erkännande (muntligt eller skriftligt) från gäldenären om att skulden existerar (5 & 6 § preskriptionslagen). Det du ovan benämner som "någon typ av förnyelse" är alltså preskriptionsavbrott. Skuldebrevet behöver alltså inte förnyas, utan det räcker att skulden erkänns på något sätt. För att undvika preskription av obetald skuld behöver preskriptionsavbrott ske med mindre än tio års mellanrum om lagens preskriptionstid tillämpas.

Notera att det inte är förbjudet att betala av en skuld som preskriberats – det som händer är att borgenären inte längre har rätt att kräva in skulden på rättslig väg (8 § preskriptionslagen).

ÖVERLÅTBARHET

Endast fysiska och juridiska personer kan vara i bärare av rättigheter och skyldigheter. I ditt fall kommer föreningen, som är en juridisk person, att vara gäldenär och den som innehar skuldebrevet och har rätt att kräva in skulden kommer vara borgenär.

Skuldebrev kan vara enkla eller löpande. Den stora skillnaden mellan dessa är att löpande skuldebrev är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att kräva betalning, medan enkla skuldebrev enbart utgör bevis på att en fordran finns. Båda typer är dock möjliga att överlåta med vissa skillnader, där löpande skuldebrev är att föredra för skuldebrev som är tänkta att överlåtas. Vidare uppfattar jag inte att det skulle vara några problem med att avtala om begränsningar för att i praktiken knyta skuldebrevet till ägarandelen i föreningen. Detta skulle i så fall kunna göras genom en avtalsklausul i förslagsvis ett löpande skuldebrev som säger något i stil med "endast den som innehar skuldebrevet i egenskap av delägare av föreningen xxx, har rätt att göra skuldebrevet gällande" (jfr 13 § SkbrL där det av uttrycket "förmodas äga rätt" framkommer att motsatsen kan gälla om det går att motbevisa presumtionen).

SAMMANFATTNING

– Tänk på att utforma villkoren på ett så tydligt sätt som möjligt för att undvika framtida missförstånd och tvister. Vad gäller den/de indirekt fastställda tidpunkten/tidpunkterna för återbetalning krävs det att förutsättningarna är så pass tydliga att det inte råder någon tvekan om när återbetalning ska ske – i annat fall anses ingen återbetalningstidpunkt avtalad utan lagens bestämmelse om återbetalning efter anfordran blir tillämplig. – Det är inte möjligt att avtala bort preskriptionstiden helt. Någon förnyelse av skuldebrevet behöver dock inte göras utan preskriptionsavbrott är tillräckligt för att undvika preskription.

– Den typ av skuldebrev som lättast kan överlåtas är löpande skuldebrev (innehavarskuldebrev alternativt orderskuldebrev).

– För att "knyta" rätten att göra skuldebrevet gällande mot föreningen (och alltså få betalt), borde det vara tillräckligt att på eller i anslutning till skuldebrevet ställa upp som villkor att endast den som är innehar skuldebrevet och är delägare av föreningen ska kunna göra skuldebrevet gällande.

Hoppas du fått svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen. Testa gärna vår expresstjänst för snabba svar. Behöver du eller föreningen mer praktisk hjälp vill jag åter igen rekommendera vår juristbyrå.

Vänliga hälsningar,
Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95698)