Utebliven betalning

2020-09-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag jobbar som personlig tränare och har sedan tre år tillbaka jobbat som konsult med min firma åt ett annat företag som heter MF. Arrangemanget har sett ut så här: Agda beställer personlig träning av MF, MF frågar mig om jag kan träna Agda. Jag tränar Agda åt MF:s i deras lokaler under deras namn mot ett bestämt timarvode på 500kr/h. I slutet av månaden så sammanställer jag ett underlag med antalet timmar jag har tränat Agda och med det skickar jag en faktura på timmarna till MF. MF skickar sedan en faktura till Agda på 900kr/h.Av olika anledningar så har jag nu slutat att arbeta som konsult till MF och jobbade min sista månad nu i Augusti. Som vanligt har jag skickat min faktura för de timmar som jag har utfört åt dem i Augusti men nu nekar ägaren mig betalning. Ägaren av MF har sammanställt en lista med fakturor från 2019 som dem inte har fått in betalning på och han menar att han inte tänker betala mig fören jag ser till att dem pengarna kommer in. Jag har tränat dessa personer vars fakturor inte är betalade.Två frågor jag har är: 1: Kan han neka mig betalning på mitt arbete jag har utfört åt honom för att han inte har drivit in pengarna från sina fakturor? 2: Är jag och mina firma ansvarig att se till att hans företag får betalt på de fakturor dem skickar ut?Jag tänker att jag har utfört mitt arbete mot honom och ska få betalt för det vare sig dem driver in sina pengar eller inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

I mitt svar har jag först förklarat hur jag tolkar din fråga, därefter följer mitt svar. Jag har även gett förslag på hur du kan gå vidare med ärendet. I slutet finner du även ett exempel på ett kravmail du kan skicka till MF. Var observant på att exemplet är skrivet utan full vetskap om alla detaljer kring ditt ärende. Väljer du att använda mailet kan du alltså behöva korrigera eller komplettera vissa saker, om inte annat fylla ut med diverse artighetsfraser om du finner det lämpligt.

Hur jag tolkar din fråga

Som jag tolkar din fråga har du ett avtal med MF och inte med Agda. Ert avtal stipulerar att du ska leda träningspass för MF med MF:s kunder. Ni har inte avtalat att det ingår i dina förpliktelser att driva in MF:s kundfordringar. Din betalning har inte heller villkorats att Agda erlägger sin betalning.

Kan du nekas betalning på den grund att MF inte har fått betalt?

Eftersom det är MF du har ett avtal med och du har fullgjort dina förpliktelser enligt ert avtal har du rätt att få betalt. En allmän fordringsrättslig princip är att en fordran utan förutbestämt förfallodatum ska betalas vid anmodan (se KöpL 49 § och SkbrL 5 § genom s.k. analog tillämpning). Eftersom du har framställt ett betalningskrav genom faktura gäller det förfallodatum som framgår av fakturan. Har fakturans förfallodag passerat har du rätt till dröjsmålsränta (RänteL 4 §). Räntan motsvarar referensräntan med tillägg av åtta procentenheter (RänteL 6 §).

Sammanfattande kommentar

Eftersom det är MF du har slutit ett avtal med är det er överenskommelse som ligger till grund för bedömningen. MF kan varken på egen hand, eller i samförstånd med Agda, förpliktiga dig till nånting som varken är sedvana i branschen, har tagits upp i anslutning till avtalets ingående eller i själva avtalet. Denna sentens ger uttryck för principen om avtalet subjektiva begränsning. Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få ut din betalning.

Vad kan du göra härnäst?

Ett första steg är att skicka ett kravmail till MF där du kräver betalt. De verktyg du har att tillgå vid utebliven betalning är antingen att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM eller stämning i domstol (här finner du en mall för stämningsansökan). Förslagsvis kan du i kravmailet även påpeka att det är dessa alternativ du har om MF inte betalar. Därutöver kan du bifoga en ifylld stämningsansökan som du informerar kommer att skickas in till behörig tingsrätt. Nedan följer ett exempel på hur ett sådant kravmail kan se ut, men jag råder dig att formulera ett eget eftersom jag inte har detaljerna i ditt ärende.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Exempel på kravmail

"Bifogat finner ni en stämningsansökan som kommer skickas till [stad] tingsrätt om ni inte har fullgjort följande förpliktelse inom … dagar.

1. Ersättning för uppdrag utförda under augusti månad: [belopp]

2. Betalning av dröjsmålsränta, för närvarande: [datum], [belopp]

Första punkten avser förfallen fordran för uppdrag utförda under augusti månad. Uppdragen har utförts enligt det avtal vi har kommit överens om. Som inhyrd konsult är jag förpliktigad till endast er, MF, min avtalspart. Min fordran mot er har varken tidigare, eller denna gång, villkorats av att ni lyckas driva in era kundfordringar.

Enligt allmänna köprättsliga principer ska gäldenären betala när borgenären ber om betalning, förutsatt att inget annat har avtalats (se köpl 49 § och skbrl 5 § jmfr även 41 § kköpl). Eftersom skickad faktura är att betrakta som ett betalningskrav, och ni har getts [förfallotiden] dagar på er att betala är fordran förfallen till betalning. Dröjsmålsräntan avser således försenad betalning av nämnda fordran.

Eftersom ni hävdar att min fordran mot er är villkorad era kundfordringars indrivande tolkar jag en, trots detta betalningskrav, utebliven betalning som ett bestridande av min fordrans giltighet. Således kommer jag vid utebliven betalning att lämna in bifogad stämningsansökan till [stad] tingsrätt. Därutöver kommer ytterligare dröjsmålsränta samt ersättning för rättegångskostnader (RB 18 kap 8 §) läggas till.

Erkänner ni min fordrans giltighet men trots det inte erlägger betalning kommer jag vända mig till Kronofogden för begäran om ett betalningsföreläggande, och vid fortsatt utebliven betalning, utmätning. Beror den uteblivna betalningen på insolvens kommer en ansökan om konkurs inges i enlighet med 2 kap 1 § och 9 § konkurslagen.

Jag hoppas ni inte betraktar denna erinran som något annat än en uppriktig redogörelse för vilka olika handlingsalternativ ni lämnar mig med.

Med vänliga hälsningar

[datum/ort]

"

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (878)
2021-04-13 Åldersgräns på alkoholfri öl
2021-04-12 Ångerrätt vid köp av tjänst med enskild firma?
2021-03-31 Gemensamt köpta katter efter man gjort slut
2021-03-28 Importera och sälja vin

Alla besvarade frågor (91293)