Utdrag ur belastningsregistret

2021-01-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
2017, så blev jag dömd för stöld i butik. Beloppet var över 1000kr. Jag var över 20 års ålder när det hände. Jag fick villkor dom och böter på 10.000. Jag är inte straffad för något annat. Jag skickade hem papper från polisen där det står att jag fick villkorligdom. Åklagaren sa att den kommer vara i 3 år. Min fråga är nu hur länge finns jag med i belastningsregistret? Och vilka jobb kommer att bli svårt för mig att söka?När pricken väl är borta kommer det då att synas om en arbetsgivare vill ha utdrag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister.

Polismyndighetens belastningsregister
När en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).

Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistret
Gallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).

Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Av din fråga förstår jag det som att du har blivit dömd för stöld år 2017 och att det därefter inte har gjorts någon ny anteckning. Eftersom att du var över 20 år vid brottets inträffande och påföljden var villkorlig dom samt böter, kommer uppgifterna att tas bort från ditt belastningsregister tio år efter domen.

Begränsat registerutdrag
En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv för erbjuden anställning har rätt att få ut ett begränsat utdrag ur registret (jfr 9 § första stycket lagen om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att utdraget endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott.

Exempelvis, ett registerutdrag i samband med erbjuden tjänst inom skola eller där arbetet innebär kontakt med barn ska endast innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje och sjätte stycket förordning om belastningsregister). Begränsade utdrag ska vanligen inte innehålla domar om brottet stöld, varför det finns jobb som du kan söka utan att det begångna brottet kommer att synas i utdraget ur registret.

För vissa angivna tjänster kan emellertid en myndighet begära utdrag ur registret där uppgifter om ytterligare brott kommer att framgå. Vuxenpsykiatrin har exempelvis rätt att få uppgifter ur belastningsregistret om den som psykiatrin avser att anställa, där brott som föranlett annan påföljd än penningböter kommer att framgå (jfr 11 § p. 5 förordning om belastningsregister). Vid potentiell anställning inom vuxenpsykiatrin hade således uppgifter om det begångna brottet stöld varit synbart för arbetsgivaren i utdraget ur belastningsregistret.

När tio år har förflutit och den s.k pricken har tagits bort från ditt belastningsregister, kommer uppgifterna heller inte att vara synbara för en arbetsgivare om denne begär ut ett utdrag ur registret.

Slutsats
Beroende på vilken befattning du avser att söka samt hos vilken arbetsgivare, kan utdraget ur belastningsregistret innehålla uppgifter om det begångna brottet stöld. Det skiljer sig således åt och det lämpar sig inte att belysa samtliga befattningar respektive myndigheter. Du är varmt välkommen att vända dig till Lawline igen om det är någon särskild befattning du avser att söka och vill veta huruvida utdraget kommer att innehålla uppgifter om brottet stöld.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2678)
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

Alla besvarade frågor (96482)