Utbetalning till fel person- Condictio indebeti

FRÅGA
Hej,Vi har idag betalat ut lön till fel personnummer. Personen vi har betalat till har varken en anställning hos oss eller har varit anställd hos oss. Det blev en miss i skrivningen av personnummer. Har vi rätt att kräver tillbaka pengarna från henne?MVHLönespecialisten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige har vi en civilrättslig regel kallad condictio indebeti som innebär att den som av misstag betalat ut pengar ska få dessa åter. Denna regel är upprättad genom praxis och finns inte reglerad i lagtext. ”Huvudregeln vid condictio indebeti har sedan gammalt ansetts vara att den betalande har rätt att kräva tillbaka det felaktigt eller för mycket erlagda. Avvägningen av de motstående intressen som gör sig gällande har dock lett till åtskilliga modifikationer. Detta gäller särskilt i fall då den som har tagit emot betalningen har varit i god tro och förbrukat det uppburna beloppet eller annars har inrättat sig efter betalningen. Ju längre tid betalaren dröjer med återkrav, desto större skäl har mottagaren att tro att betalningen är definitiv.” (Högsta domstolen i NJA 2011 s. 739) Detta innebär att trots att huvudregeln är att betalningen ska gå åter så finns det tillfällen där man gör undantag och det måste göras en bedömning från fall till fall.

Eftersom det inte har gått så lång tid sedan ni genomförde betalningen så är risken att hon skulle ha hunnit inrätta sig efter betalningen liten. Har hon inte någon anställning hos er eller erhåller pengar från er på annat sätt så har hon inte heller någon större anledning att vara i god tro. Om hon har anledning att förvänta sig pengar av er så kan saken förhålla sig annorlunda då hon i sådant fall skulle kunna anses vara i god tro. Av omständigheterna som du beskriver förstår jag det som att beloppet ni betalat är en månadslön som skulle utbetalas till en anställd och därav är det förmodligen en större summa pengar vilket ytterligare borde försätta henne i ond tro. Därav ser jag era chanser att få tillbaka era pengar som goda och jag skulle, efter omständigheterna som du beskriver, säga att ni har rätt att kräva tillbaka pengarna från henne. Mitt råd är dock att kontakta henne så fort som möjligt för att hon inte ska hinna inrätta sig efter betalningen vilket kan försvåra ert återfående av pengarna.

För praxis se t.ex. NJA 2011 s. 739, NJA 1994 s. 177. (NJA = Nytt juridiskt arkiv som består av referat av domar från högsta domstolen)

Hoppas att ni har fått svar på er fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?