Ursäktlig avsaknad av giltig biljett i kollektivtrafik

Hej!

Jag skriver denna fråga åt en asylsökande.

Personen i fråga kan varken svenska eller engelska. Personen skulle åka kollektivtrafik och blev erbjuden två olika priser (barn & vuxen) han visste inte varför biljetterna kostade olika då han inte förstod säljaren. Han löste den billiga biljetten. Det kom in en kontrollant på tåget och gav honom en kontrollavgift på 1000kr för att han inte var barn. Den asylsökande blev tvingad att skriva på lappen utan att han förstod varför.

Jag har kontaktat skånetrafiken som säger att dom inte kommer återkalla avgiften och att vi får starta en civilrättslig process.

Mina frågor är:

Kan dom kräva att man betalar in en kontrollavgift för något man skrivit på utan att förstå vad det är? Som underskrift har han skrivit 12345

Vi har bestridit avgiften är det då vi som ska starta processen om vi tycker den är felaktig eller dom om vi inte betalar?

Hittade detta i lagen:

Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får

anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom,

bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Jag tycker detta faller in under bristande kännedom om lokala förhållande.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att den så kallade kontrollavgiften är den tilläggsavgift som tas ut utöver biljettavgiften när resande inte kan uppvisa giltig biljett.

Tilläggsavgift får tas ut av den som inte kan uppvisa giltig biljett som en avgift utöver biljettavgiften i den kollektiva persontrafiken. Detta framgår av Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 1 § första och tredje styckena. En sådan tilläggsavgift får dock inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig mot bakgrund av bland annat den resandes bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet (Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 2 §). Det framgår därvid av lagens förarbeten att det kan vara motiverat att göra undantag från tilläggsavgift när det är fråga om utlänningar, det vill säga när det underförstått rör sig om språkförbistring (Regeringens proposition 1976/77:11 med förslag till lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, s. 14). Eftersom den asylsökande varken kunde svenska eller engelska och därmed inte förstod vare sig vad säljaren eller kontrollanten sade, blev erbjuden två olika typer av biljetter och dessutom försökte göra rätt för sig genom att köpa en biljett, om än fel sort, så framstår det mot bakgrund av förarbetet som ursäktligt att han saknade giltig biljett, varav tilläggsavgift inte ska tas ut.

Eftersom ni har bestridit tilläggsavgiften så lär Skånetrafiken gå med ärendet till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kommer då att skicka ett föreläggande, varav ni har möjlighet att bestrida Skånetrafikens ansökan. Bestridandet ska göras skriftligt, vilket framgår av Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 31 §. Om bestridandet har gjorts inom föreskriven tid så kommer Skånetrafiken i sin tur att underrättas om detta och få möjlighet att överlämna målet till tingsrätt (Lag om betalningsföreläggande och handräckning 33 § första stycket).

Det bör dock anmärkas att om ärendet går så långt som till tingsrätt så kommer det att behandlas som ett förenklat tvistemål, med hänseende till att det tvistiga beloppet á 1000 kronor understiger ett halvt prisbasbelopp. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 1:3 d första stycket. Det innebär att parterna har begränsade möjligheter att få sina rättegångskostnader ersatta av motparten. Eftersom det rör sig om ett förenklat tvistemål så kan den asylsökande, om Skånetrafiken tappar målet, endast utfå ersättning i skälig utsträckning av Skånetrafiken för kostnader som avser översättning av handlingar, vittnesbevisning, resa och uppehälle för att inställa sig vid sammanträdet i rätten och rättslig rådgivning för en timme med ett belopp som maximalt motsvarar den ersättning som betalas för rådgivning enligt Rättshjälpslag (1996:1619) under en timme (Rättegångsbalk 18:8 a första, andra och fjärde styckena).

Även om Skånetrafiken inte tycks vilja återkalla tilläggsavgiften så bör ni i första hand försöka få till stånd en överenskommelse utifrån de ovan nämnda argumenten med hänseende till de begränsade möjligheterna både för er och för Skånetrafiken att få rättegångskostnaderna ersatta. Det går inte att garantera att din vän kommer att vinna målet i en eventuell domstolsprövning, men eftersom han i egenskap av utlänning inte förstod vare sig svenska eller engelska och försökte göra rätt för sig så talar det för att Skånetrafiken sannolikt kommer att tappa målet mot bakgrund av ursäktligheten i uppvisandet av fel sorts biljett.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”