Uppvisa återkallat körkort

2017-01-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag blev bestulen på mitt körkort vid besök i en simhall. Anmälde detta till Transportstyrelsen och fick nytt körkort. Det stulna körkortet upphittades och jag fick det tillbaka. På grund av medicinska skäl (synfältsbegränsning efter stroke) blev körkortet senare indraget, men jag har kvar det ursprungliga körkortet som har giltighet till 29.08.2026. Vilket straff får jag om jag kör och uppvisar det gamla kortet vid ev trafikkontroll.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 15 kap. brottsbalken, som har rubriken Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga, finns bestämmelser om straff för den som på olika sätt lämnar osanna uppgifter. Lagtexten hittar du här. Ett körkort är ett exempel på en handling som i lagen kallas för en urkund, vilket förenklat kan sägas vara en beteckning för handlingar som är av betydelse som bevis. I slutet av kapitlet, i 12 §, finns straffbudet för ett brott som kallas missbruk av urkund.

Missbruk av urkund innebär att någon sanningslöst åberopar en för enskild person utställd urkund såsom gällande för sig själv eller för någon annan person. Även den som lämnar ut en urkund för att missbrukas på det sättet omfattas dock av straffbudet. Ett körkort är som sagt en urkund och i och med att ditt körkort från början utställdes för dig, så är det en för enskild person utställd urkund. Om du visar upp körkortet för polisen, med vetenskap om att det inte är giltigt, så åberopar du det sanningslöst såsom gällande för dig. Därmed uppfyller du nämnda kriterier för missbruk av urkund.

Det finns dock ytterligare ett kriterium som jag ännu inte har nämnt. Straffbudet omfattar endast fall när åberopandet innebär fara i bevishänseende. I ditt fall vore det dock svårt att hävda att det inte skulle föreligga någon sådan fara eftersom det finns en risk att du vilseleder poliserna till att felaktigt tro att du har körkort och därmed underlåta att rapportera dig för olovlig körning. Det är ju till och med själva syftet med handlandet. Om du däremot skulle visa upp körkortet för någon som inte har i uppgift att kontrollera det, till exempel en vän, så gör du dig inte skyldig till något brott eftersom det inte finns någon fara i bevishänseende. I ditt exempel, där du visar upp körkortet för polisen, gör du dig emellertid skyldig till missbruk av urkund.

I och med att du framför en personbil utan behörighet gör du dig också skyldig till olovlig körning enligt 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). Lagtexten hittar du här. När gärningspersonen framför ett körkortspliktigt fordon trots att han eller hon har fått körkortet återkallat, brukar brottet anses som grovt, vilket också framgår av lagtexten.

Sammanfattningsvis gör du dig alltså skyldig dels till grov olovlig körning om du kör bil trots att ditt körkort är återkallat, och dels till missbruk av urkund om du visar upp ditt tidigare körkort för polisen vid en kontroll. Grov olovlig körning och missbruk av urkund har båda samma straffskala, vilken består i böter eller fängelse i högst sex månader. Om du skulle dömas för båda brotten, kan du således förvänta dig ett större antal dagsböter eller ett fängelsestraff på ett visst antal månader.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?