Uppskov på bostadsrätt - när ska inkomsten tas upp?

2017-05-09 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej, År 2008 sålde jag en bostadsrätt med vinst och då jag köpte en ersättningsbostad så fick jag uppskov på beskattningen av vinsten. År 2015 sålde jag ersättningsbostaden med förlust och ingen ny bostad köptes. Det innebar att uppskovet upphörde och jag betalade skatt på vinstbeloppet jag fått uppskov på. Samma år (2015) erhöll jag bostadsbidrag. Nu har jag fått besked om att jag ska återbetala bostadsbidraget jag fick under 2015 då jag inte anmält uppskovsbeloppet som inkomst av kapital. Detta såg inte jag som en inkomst under 2015, utan 2008 då jag gjorde vinsten. Kan det verkligen stämma att uppskovsbeloppet ska räknas med som bidragsgrundande inkomst till bostadsbidraget 2015? Jag har ju inte haft det som en inkomst under 2015 utan snarare för mig blivit en utgift då det var ett uppskovsbelopp som jag betalde skatt på.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kortfattat svar

När du begärde uppskov så fick du uppskov med hela beskattningen av kapitalvinsten, inte bara uppskov med att betala själva skatten. Därför ska vinsten tas upp som inkomst av kapital under 2015 och inte under 2008 och således ligga till grund för bedömningen av huruvida du skulle ha fått bostadsbidrag eller inte under 2015.

Utförligt resonemang:

Uppskov vid försäljning av bostadsrätt

När man säljer en bostadsrätt kan man ha rätt att få uppskov med beskattningen ifall man säljer med vinst, detta regleras i 47 kapitlet inkomstskattelagen. I korta drag kan man få uppskov ifall man säljer sin privatbostad där man bor permanent om man köper en ny privatbostad där man tänker bosätta sig. Under tiden man har ett uppskovsbelopp ska man ta upp en schablonintäkt som beräknas till 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek, vilket man sedan ska betala skatt på och detta resulterar i en skatt på ca 0,5 % av uppskovsbeloppet som betalas årligen.

Innebörden av själva ordet uppskov är att man tillåts utföra en viss handling vid en senare tidpunkt än man ursprungligen ålagts. I skatterättslig bemärkelse så innebär uppskov att man skjuter fram beskattningen av vinsten, det innebär inte att man får tillåtelse att betala själva skattebeloppet vid en senare tidpunkt. Vilket resulterar i att när man väl ska beskattas för sin kapitalvinst så gör man det utifrån de regler som gäller vid den nu aktuella tidpunkten, inte utifrån de regler som gällde då man faktiskt sålde sin bostad och då man fick uppskov. Detta kan leda till att man kan få betala både mer och mindre skatt än om man betalar skatten på vinsten direkt vid försäljningen.

Följaktligen ska man ta upp uppskovet som inkomst av kapital det år man inte längre vill ha uppskov med beloppet, inte det år man faktiskt sålde sin bostad och ansökte om uppskov.

Bostadsbidrag

Bostadsbidraget beräknas utifrån en persons inkomster. Eftersom du i detta fallet ska ta upp din vinst från din försäljning av lägenheten beskattningsår 2015 istället för år 2008 pga. uppskov med beskattningen så kommer bostadsbidraget att utgå från att du hade inkomsten år 2015 och inte år 2008, vilket är i enlighet med reglerna om uppskov. Således stämmer det att uppskovsbeloppet ska räknas med som bidragsgrundande inkomst år 2015 varför återkravet avseende bidraget du fick under 2015 är korrekt.

Sammanfattningsvis

Uppskov innebär att man skjuter fram själva beskattningen, inte bara betalningen av skattebeloppet. Försäljningen av din lägenhet tas därför upp år 2015 som inkomst av kapital, varför den inkomsten ligger till grund för din bidragsgrundande inkomst när du ansöker om bostadsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har några följdfrågor kan du kontakta mig på info@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?