Uppsägningstid vid visstidsanställning

FRÅGA
Hej . Jag vill sluta på mitt jobb som är visstidsanställning (LAS 5 ) . Jag har kollat upp lite och dom säger att man måste jobba till sista dagen man är anställd . Finns det ingen uppsägningstid. Mvh Aron
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning vilket stadgas i 5 § i lagen om anställningsskydd (LAS). En tidsbegränsad anställning upphör, utan någon föregående uppsägning, när anställningstiden har löpt ut eller när arbetet är slutfört, om inget annat har avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta finns reglerat i 4 § 2 st. LAS.

Vanligtvis är alltså en allmän visstidsanställning inte uppsägningsbar. När du och din arbetsgivare skrev på anställningsavtalet förband du dig att som arbetstagare arbeta under hela den avtalade perioden och någon uppsägningstid om en månad går inte att åberopa.
Som ovan nämnt är huvudregeln att anställningen är slut när anställningstiden löpt ut eller när arbetet är slutfört. Du och din arbetsgivare kan dock ha avtalat om att anställningen kan sägas upp i förtid och att en uppsägningstid därefter ska gälla. Uppsägningen måste dock ske från båda sidor vilket betyder att det saknas möjlighet att ensidigt säga upp anställningsavtalet i förtid. Om du och din arbetsgivare inte avtalat något annat gäller alltså huvudregeln i 4 § 2 st. LAS.

Slutligen vill jag också nämna, som kan vara av betydelse för dig, att en visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning beroende på hur länge du har arbetat på arbetsplatsen. Därefter gäller en uppsägningstid om en månad enligt 11 § LAS om du inte är bunden av något kollektivavtal som anger annat. Det förutsätter dock att du som arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år vilket regleras i 5 § 2 st. LAS.

Hoppas ovan angivet svar är till din hjälp!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll