Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Kan man avbryta provanställning om det står 1 månads uppsägningstid i avtalet? Kan jag gå dagen efter jag meddelat att jag inte tänker fullfölja provanställningen? Efter denna provanställning har arbetsgivaren tänk att jag ska Visstidsanställas i 2 månader. Tycker de utnyttjar detta. Mvh AH
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uppsägningstid och anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd (LAS) som du finner här.

Avtal om provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. När prövotiden löper ut övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren har lämnat besked om att anställningen inte ska fortsätta. En provanställning saknar uppsägningstid och får avbrytas när som helst innan prövotidens utgång (6 § LAS). En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning måste dock underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg, alltså senast 14 dagar innan prövotidens utgång (31 § LAS). Efter prövotidens utgång kan din arbetsgivare välja att anställa dig som visstidsanställd förutsatt att har blivit underrättad om provanställningens upphörande i rätt tid så att anställningen inte har övergått i en tillsvidareanställning. Samma gäller om provanställningen avbryts innan prövotidens utgång.

Att en arbetsgivare inte lämnar underrättelse i rätt tid innebär inte att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning, en provanställning kan alltid avbrytas fram till dess sista dag. Följden blir istället att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot den anställde.

Om du som anställd vill avbryta en provanställning finns det ingen 14-dagarsregel att följa. Du kan alltså välja att avbryta din provanställning för att gå hem samma dag. Ett avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt LAS är ogiltiga i den delen (2 § 2 st. LAS). Ett avtalsvillkor som innebär en månads uppsägningstid för en arbetstagare är alltså ogiltigt, vilket innebär att arbetstagaren fortfarande kan gå på dagen. För arbetsgivaren är dock ett avtalsvillkor om en månads uppsägningstid fortfarande bindande eftersom att längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida inte är till nackdel för arbetstagaren. Et avtalsvillkor om en månads uppsägningstid blir alltså enbart ogiltigt i förhållande till arbetstagarens eventuella uppsägning. I ditt fall måste alltså arbetsgivaren meddela att din provanställning kommer att upphöra minst en månad i förväg. Du som arbetstagare kan fortfarande gå på dagen.

Viktigt att komma ihåg är att LAS till stora delar är semidispositiv, det vill säga att avvikelser från lagens regler får göras genom kollektivavtal. I det fall en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i ett kollektivavtal är du som arbetstagare bunden av detta, även om detta innebär en nackdel för dig som arbetstagare (2 § 3 och 6 st. LAS). Om uppsägningstiden är reglerad i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen är du alltså bunden av detta villkor. I sådana fall gäller en månads uppsägningstid även för dig som arbetstagare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?