Uppsägningstid och rätt att få tjänstledigt

FRÅGA
Hej!Jag har en fast tillsvidareanställning (deltidstjänst) inom detaljhandeln med kollektivavtal och undrar hur lång min uppsägningstid är? Jag har jobbat för företaget i strax över ett år. Jag undrar också om jag har rätt att få tjänstledigt för att testa på ett annat jobb? Tack på förhand!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hur en anställning upphör regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).

En tillsvidareanställning upphör antingen genom uppsägning från arbetstagaren som väljer att själv avsluta sin anställning. Den kan också avslutas genom att arbetsgivaren säger upp personen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga förhållanden. Det krävs då att det föreligger saklig grund, se LAS 7 §. Oavsett om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som vill aktualisera uppsägning så skall uppsägningstid iakttas, se LAS 4 § st. 2. En tillsvidareanställning kan också upphöra genom avskedande från arbetsgivarens sida. Ett avskedande innebär att arbetstagaren får lämna sin anställning omedelbart, utan uppsägningstid, se LAS 4 § st. 4 samt 18 §. På liknande sätt kan en arbetstagare också välja att lämna sin anställning omedelbart genom ett sk. frånträde om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren, se LAS 4 § st. 3. Exempelvis genom att inte betala ut lön. Slutligen kan en tillsvidareanställning upphöra genom pension, se LAS 32a §. Särskilda regler gäller delvis för en statligt anställd enligt LOA.

Den uppsägningstid som gäller vid en uppsägning från arbetstagaren eller arbetsgivaren bestäms i första hand genom anställningsavtalet. Om parterna inte har avtalat om uppsägningstid i anställningsavtalet så gäller uppsägningstiden som anges i kollektivavtalet som finns på arbetsplatsen. Att man tillämpar dessa avtal framför reglerna i LAS beror på att reglerna i LAS är dispositiva, vilket innebär att man kan avtala om andra regler än vad som står i lagen. Detta kan man exempelvis göra genom ett kollektivavtal, se LAS 2 § st. 1. Däremot om man avtalar om villkor som för arbetstagaren är sämre än de regler som anges i lagen så kan dessa ogiltigförklaras, se LAS 2 § st. 2. Du bör därför se över ditt anställningsavtal samt kollektivavtalet som är gällande på din arbetsplats och se vad de anger för uppsägningstid för dig. Enligt LAS så är minsta uppsägningstiden en månad, se LAS 11 § st. 1. Om man har arbetat längre tid på en arbetsplats så kan man ha rätt till längre uppsägningstid, se LAS 11 § st. 2. Eftersom du dock endast arbetat för företaget i ett år så är detta inte aktuellt för dig.

En arbetstagare som blir uppsagd har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden, se LAS 12 §. Under uppsägningstiden får arbetstagaren inte förflyttas till annan ort om det skulle innebära en betydligt sämre möjlighet för denne att hitta ett nytt arbete, se LAS 14 § st. 1. Du som arbetstagare har under uppsägningstiden också rätt till ledighet för att kunna hitta ett annat arbete. Du har i samband med detta också rätt att behålla dina anställningsförmåner, se LAS 14 § st. 2.

Det finns däremot ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att söka annat arbete. Det är upp till arbetsgivaren om denne vill bevilja en sådan ansökan eller ej. Det finns således inget hinder mot att du och din arbetsgivare avtalar om detta. Det finns dock möjlighet att beviljas ledighet för att bedriva näringsverksamhet, detta regleras i särskild lag som du hittar här. Det finns även vissa andra grunder för rätt till tjänstledighet för ex. studier, trängande familjeskäl och politiska uppdrag. Inom den statliga sektorn finns viss rätt till ledighet, vilket regleras i Tjänsteledighetsförordningen. Eftersom det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen så bör du se över detta då det kan finnas en bestämmelse om rätt till tjänstledighet.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp. Du är också välkommen att vända dig till Lawline med fler frågor.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?