Uppsägningstid från arbetstagarens sida

Hej, Jag har en fråga om uppsägning. Jag har provjobbat 3 dagar på ett företag och sedan kom vi muntligt (och via ett sms) överens om att jag skulle börja jobba den 10:e. Nu har jag tagit ett annat jobb men det första företaget hävdar att jag enligt lag måste jobba 1-2 veckor hos dem först. Stämmer detta eller finns det något sätt att komma runt det? Obs jag har inte skrivit på något kontrakt eller fått någon lön utbetald.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Jag utgår i mitt svar ifrån att du är anställd i allmän eller enskild tjänst vilket gör lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig https://lagen.nu/1982:80. LAS är en tvingande minimilagstiftning som gäller till arbetstagarens förmån. Detta innebär att LAS gäller i de fallen inget annat är avtalat. Vidare innebär detta att en arbetsgivare i ett anställningsavtal inte får komma överens om något som är sämre än vad arbetstagaren är berättigad till enligt lagen. 

Frågor om uppsägningstid brukar vanligen regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtal. Det kan alltså variera i det enskilda faller vilken uppsägningstid som gäller. Det bästa är att se till sitt anställningsavtal för att få reda på vilken uppsägningstid som gäller i just ditt fall. Ett anställningsavtal kan ingås både skriftligen och muntligen. Det är den uppsägningstid som avtalats som gäller. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör man även se till den uppsägningstid som stadgas där. Om ingen uppsägningstid är avtalad gäller uppsägningsreglerna enligt LAS. 

Anställningsavtal som gäller tills vidare (dvs. en fast anställning) kan sägas upp av arbetsgivare eller arbetstagare för att upphöra att gälla efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning (en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämd tidpunkt) upphör att gälla utan uppsägningstid vid anställningens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats, 4 § 2 st LAS https://lagen.nu/1982:80#P4S1. Enligt 6 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P6S1 får även avtal om tidsbegränsad provanställning träffas, om prövotiden uppgår till högst sex månader. Vill en arbetsgivare eller arbetstagare inte att en provanställning ska fortsätta efter prövotidens utgång ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång, 6 § 2 st LAS. Om inte annat avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Både arbetsgivare och arbetstagare kan säga upp provanställningen utan saklig grund. Vill en arbetsgivare att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas, utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren enligt 31 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P31S1 underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Vill däremot en arbetstagare avsluta sin provanställning ska denne endast meddela arbetsgivaren om detta. Det finns alltså ingen två veckors regel att iaktta. Arbetstagaren kan alltså avsluta provanställningen utan att behöva beakta någon uppsägningstid. 

Avgörande i ditt fall blir alltså vilken anställningsform du blev anställd i. Huvudregeln är enligt 4 § LAS att en anställning ingås tillsvidare. Skulle det vara fråga om en tillsvidareanställning har du att iaktta en uppsägningstid om 1 månad, detta enligt 11 § 1 st LAS https://lagen.nu/1982:80#P11S1. Detta såvida inte annat avtalat, vilket det verkar som i ditt fall (1-2 veckor). Är du däremot provanställd enligt 6 § kan du som arbetstagare avbryta provanställningen utan att behöva beakta någon uppsägningstid. Dock måste du meddela din arbetsgivare att du har för avsikt att avsluta din provanställning.

Hoppas detta var till någon hjälp.

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000