Uppsägningstid för arbetstagare om uppgifter saknas i anställningsavtalat

Hej!

Jag, som privat vårdgivare inom sjukvårdssektorn, har en sjuksköterska som arbetat hos oss sedan 2010, sagt upp sig. Vi har inga kollektivavtal på vår arbetsplats. I våra anställningskontrakt står inte uppsägningstid utsatt, men i ett PM på vårt intranät ( som alla arbetstagare är skyldiga att hålla sig uppdaterade kring) finns all information kring vad som gäller de som arbetar hos oss, vilka avtal vi följer etc. Där står att läsa att vi tillämpar 3 månaders uppsägningstid bl a, vilket också har informerats om vid personalmöte etc, och alltså finns nedskrivet i protokoll som förts vid dessa.

Vb sjuksköterska hävdar nu att hon har 1 månads uppsägningstid enl LAS, vilket hennes fackförbund hävdat,

Vad gäller?

Tacksam för svar!


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Jag kommer att dela upp svaret i rubriker för att göra det lättare för dig att orientera dig i svaret. Längst ned finner du mina kontaktuppgifter om det är något i svaret som är oklart eller som du har funderingar över.

Tillämplig lag:

På området arbetsrätt och uppsägningar gäller Lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS.

Allmänt om anställningsavtal och uppsägningstider:

Ett anställningsavtal har inga formkrav, vilket innebär att det kan ingås både skriftligen och muntligen. För att en klausul ska anses vara en del av ett anställningsavtal krävs det att klausulen finns angivet i det skriftliga anställningsavtalet eller att man muntligt kommit överens om vad som gäller. Det är den part som påstår att en viss klausul finns inskrivet i avtalet som har bevisbördan för att så är fallet. Muntliga avtal är givetvis svårare att bevisa och den som har bevisbördan för att bevisa ett muntligt avtal ställs inför en synnerligen svår uppgift.

Vad gäller uppsägningstiden så gäller regleringen i LAS så länge det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som anger avvikelser. Detta då LAS är semidispositiv, vilket innebär att LAS endast kan avtalas bort (till viss del) genom kollektivavtal och inte genom personliga anställningsavtal.

Enligt 11 § LAS gäller följande uppsägningstider:

- Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

- Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

- Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

- Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

- Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

- Dock är den lägsta uppsägningstiden en månad.

Sammanfattning:

Vill man som arbetsgivare ha en avvikande uppsägningstid avseende arbetstagarna på en arbetsplats måste ett gällande kollektivavtal ange dessa avvikelser. Eftersom ni endast har interna PM som reglerar uppsägningstiden för era arbetstagare är det inte en giltig avvikelse från LAS, vilket gör att LAS:s regler gäller istället. Om arbetstagaren som din fråga avser har varit anställd i mindre än två år gäller en uppsägningstid på 1 månad, precis som hennes fackförbund påstår.

OBS! Edit: Dock verkar hon ju ha varit anställd sen år 2010, vilket innebär en anställningstid på cirka 7 år. Det innebär att arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid på 4 månader. Vad som vidare är viktigt att tänka på är att 11 § 2st LAS alltså stadgar att arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid om 4 månader. Paragrafen är alltså semidispositiv, vilket betyder att den kan avtalas med mer förmånlig uppsägningstid än vad lagen säger. Att ha längre uppsägningstid anses allmänt vara förmånligt för arbetstagaren, då denne behåller sin lön och sina förmåner under hela uppsägningstiden.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte på att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se om du har frågor eller funderingar över svaret.

Allt gott,

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000