Uppsägningstid enligt anställningsavtal och kollektivavtal

FRÅGA
Hej,Jag har varit anställd nu som tjänsteman på ett företag under 2 års tid.Jag har enligt kollektivavtalet en uppsägningstid på 1 mån då jag har varit anställd under 2 år.Jag har enligt mitt anställningsavtal en uppsägningstid på 3 mån.Enligt LAS tror jag det är 2 månaders uppsägning.Vilket gäller i detta fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag om anställningsskydd (LAS) är semidispositiv, vilket innebär att en stor del av lagens bestämmelser kan inskränkas genom kollektivavtal.

Vad gäller uppsägningstid gäller, enligt lagen, en minsta uppsägningstid av en månad från både arbetsgivares och arbetstagares sida. Arbetstagaren har, vidare, rätt till en uppsägningstid av två månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, 11 § LAS. Genom kollektivavtal kan bestämmelsen åsidosättas.

Det är även tillåtet att genom ett personligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om förmånligare villkor för arbetstagaren än vad som följer av lagen. Det är alltså fullt möjligt att avtala om andra uppsägningstider i det egna anställningsavtalet, så länge det inte är till nackdel för arbetstagaren. Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen, 2 § LAS. Att sådana enskilda avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen utgör inte något hinder mot att avtala om en längre uppsägningstid. Förbudet mot avtal som är till nackdel för arbetstagaren innebär bara att man inte kan avtala om kortare uppsägningstid, från arbetsgivarens sida. Om du som arbetstagare omfattas av kollektivavtal gäller den uppsägningstid som följer av det. Vanligtviskan dock du som arbetstagare tillsammans med arbetsgivaren i det personliga anställningsavtalet komma överens om att en annan uppsägningstid ska gälla, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får då inte vara kortare än den som anges enligt lag eller kollektivavtal.

Sammanfattningsvis ska alltså kollektivavtal gälla framför enskilt avtal och kan ersätta lagbestämmelser på de punkter som lagen medger det, såsom lagbestämmelsen i detta fall. De arbetsrättsliga bestämmelserna och kollektivavtalen medger dock vanligtvis att arbetstagaren genom det enskilda anställningsavtalet ges bättre villkor än vad som följer av lag eller kollektivavtal, men inte sämre villkor.

Hoppas att detta svar har kunnat ge lite klarhet i frågan! Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll