Uppsägningstid

Hej!

Jag undrar om en viss uppsägningstid gäller om man inte skrivit något anställningsavtal.

Jag har arbetat på samma plats enligt schema ca ett år men min arbetsgivare har inte skrivit ut något anställningsavtal. Varken arbetsgivaren eller jag är fackligt anslutna och det finns så vitt jag vet inte något arbetsavtal. Nu vill jag sluta och min chef hotar med att jag skulle bli ersättningsskyldig om jag inte stannar en månad vilket hon "anser" vara uppsägningstid. Jag har livat att stanna drygt halva månaden för att hjälpa till så mycket jag kan.

Tacksam för svar. :)

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Eftersom det inte framkommer vilken anställningstyp det rör sig om kommer jag nedan utgå ifrån att det rör sig om en tillsvidareanställning, se här. Detta då det inte verkar föreligga något slutdatum för anställningen, dvs det rör sig inte om en tidsbegränsad anställning.

Allmänt

Reglerna kring anställningsförhållanden hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS), se här.

Anställningsavtal

Det framkommer av frågan att du har en anställning hos arbetsgivaren men att ett skriftligt anställningsavtal aldrig kommit till stånd. Det finns dock inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt för att en anställnings ska anses föreligga. Ett anställningsavtal kan slutas både muntligt och genom konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att inget uttryckligt avtal träffats men att parterna uppräder som om det finns ett avtal. Med andra ord accepterar man ett visst avtalsförhållande genom sitt agerande.

Uppsägningstid

Som utgångspunkt är en arbetstagare fri att lämna sin anställning med den begränsningen att uppsägningstid ska iakttas. Bestämmelserna i LAS om uppsägningstid är semidispositiva. Detta innebär att avvikelser får ske genom bestämmelser i såväl individ- som kollektivavtal se här. Eftersom det framkommer att sådana inte finns, faller man tillbaka på reglerna i lagen utan att behöva konsultera tillämpligt kollektivavtal eller anställningsavtal. Enligt lag gäller en minsta uppsägningstid på 1 månad, se här. Detta samtidigt som längre uppsägningstid förekommer om anställningen är minst två år och uppåt, detta är dock inte fallet i er situation.

Som arbetstagare kan man bli skadeståndsskyldig om uppsägningstiden inte iakttas, eftersom det faktum att man ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande är centralt i anställningsförhållandet, se här.

Anställningsbevis

Trots att det inte finns krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt har dock arbetstagaren rätt att, senast en månad efter arbetet påbörjats, få skriftlig information om alla villkor som är av vikt för anställningsförhållandet, se här. Exempel på sådan information är gällande anställningens form, uppsägningstid, beskrivning av arbetsuppgifter osv. Bestämmelsen om anställningsbevis är emellertid endast en ordningsföreskrift. Detta innebär att anställningsförhållandet fortfarande är giltigt trots att inget anställningsbevis utfärdats, men att du som arbetstagare kan begära skadestånd av arbetsgivaren pga överträdelsen av ordningsföreskriften, se här.

Frånträdande

När en arbetsgivaren, pga grövre överträdelser från arbetstagarens sida, avskedar denne föreligger ingen uppsägningstid. Arbetstagaren måste i dessa fall lämna arbetsplatsen omgående, se här. En motsvarighet till arbetsgivarens avskedande är arbetstagarens frånträde. Detta innebär att anställningsförhållandet upphör med omedelbar verkan, se här. Ett sådant får från arbetstagarens sida ske om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Exempel på sådana situationer är utebliven lön, trakasserier, våld eller hot om våld etc. Ett sådant frånträdande från arbetstagarens sidan klassificeras rättsligt som ett avskedande från arbetsgivarens sida, därför föreligger även då ingen uppsägningstid. Dessa tillvägagångssätt i syfte att avbryta en anställning får endast ske vid allvarliga överträdelser och i undantagsfall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000