Uppsägningen måste vara sakligt grundad

FRÅGA
Hej, jag har på jobbet varit sjuk mycket enligt min arbetsgivare och hade då samtal med honom då vi gick igenom min frånvaro, sen skrev jag på ett papper dessutom. Detta var för 2 år sedan och jag undrar ifall det samtalet kan ha någon påverkan i framtiden? Har inte varit sjuk ända sedan dess och undrar ifall min arbetsgivare kan få mig uppsagd eller avskedad ifall jag skulle vara sjuk för mycket igen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningen måste vara sakligt grundad:

För att kunna säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl måste det föreligga en saklig grund för uppsägningen. Bedömningen av vad saklig grund är brukar delas upp i fem punkter:

Till att börja med ska arbetsgivaren ange skälen för uppsägningen. Dessa ska även vara skriftliga om arbetstagaren begär det enligt 9 § LAS. Uppsägningen måste vara acceptabel. Varje skäl som arbetsgivaren ger och som har relevans för uppsägningen ska vara skälig. Arbetsgivaren måste dock ha utrett situationen och försökt att lösa den på annat vis innan uppsägning kan komma att bli aktuellt. Skälen för uppsägning måste vara reella vilket innebär att skälen inte får grundas på rykten eller på lösa antaganden. Bevisbördan ligger normalt på arbetsgivaren för att styrka att det som påståtts faktiskt har inträffat. Arbetsgivaren ska göra en helhetsbedömning av arbetstagarens lämplighet. Handlingar som kommer från påståenden som inte går att styrkas får inte ligga till grund för bedömningen. Det är arbetstagarens faktiska handlande som ska ligga till grund för bedömningen. Arbetsgivaren har slutligen en skyldighet att överväga alla former av skäliga möjligheter till att genomföra förändringar utan att säga upp en arbetstagare. Ett exempel skulle kunna vara att bereda annat arbete hos sig som skäligen kan krävas enligt 7 § 2 st LAS.

Enligt förarbetena till LAS framkommer det att uppsägning ska vara den sista möjliga utvägen.

Detta fall:

För att din arbetsgivare ska kunna säga upp någon måste en samlad bedömning göras utifrån ovan angivna punkter. Att du har brutit mot regler, beroende på hur och vilka regler, kan det därmed finnas grund för uppsägning. Att du varit sjuk långt bak i tiden (för två år sedan) ger inte en legitim grund för uppsägning. Det är viktigt att minnas att uppsägning ska vara den sista utvägen till en lösning på problemet. Arbetsgivaren har dock en arbetsledningsrätt som innebär att arbetsgivaren själv bestämmer, men måste först försöka lösa det rådande problemet på annat sätt. Uppsägningen är den sista utvägen.

Sammanfattande råd:

Mitt råd är att du pratar med din arbetsgivare om situationen. Du ska dock inte behöva vara rädd för att bli sjuk endast på grund av att du långt bak i tiden varit sjuk. Om du som arbetstagare skulle bli felaktigt uppsagt kan du yrka på att ogiltigförklara uppsägning enligt 34 § LAS. Du som arbetstagare måste underrätta arbetsgivaren senast två veckor från det att du blev uppsagd. Har du inte informerats kring detta av arbetsgivaren så löper tidsfristen en månad från det att uppsägningen upphörde. Jag skulle råda dig att börja med att vända sig till ett fackförbund om du är med i det. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.
Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1718)
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?
2021-02-28 Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?

Alla besvarade frågor (89823)