Uppsägning vid långtidssjukskrivning

FRÅGA
Kan man säga upp någon pga långtidssjukskrivning?Denna person är sjukskriven minst en gång i månaden och har nu varit sjukskriven sedan den 8 Augusti. Först en månad i taget och nu hela året ut.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägningsmöjligheter regleras i 7 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En uppsägning måste vara sakligt grundad och kan antigen bero på arbetsbrist eller på personliga skäl. Om det finns rimliga möjligheter för arbetsgivaren att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete anses uppsägning inte vara sakligt grundad.

Uppsägning p.g.a. personlig skäl ska grunda sig i arbetstagarens lämplighet att utföra det arbete som krävs. En typsituation där uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli tillämplig är sjukdom. Att enbart säga upp någon p.g.a. sjukdom är i regel inte en saklig grund om arbetstagaren inom kort kommer kunna utföra arbetet.

Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar, vilket är ett förstärkt anställningsskydd för arbetstagaren. Rehabiliteringsansvaret regleras i 30 kapitlet 6 § socialförsäkringsbalken samt i 3 kapitlet 2A § arbetsmiljölagen (1977:1160). Rehabiliteringsansvaret innebär att att du som arbetsgivare har ansvaret för att genomföra möjliga och relevanta rehabiliteringsåtgärder så att arbetstagaren kommer kunna återgå till arbetet.

Om långtidssjukskrivning är att se som saklig grund för uppsägning har prövats av arbetsdomstolen (AD) i rättsfall AD 2007 nr. 12. AD fann att långtidssjukskrivning var saklig grund för uppsägning om arbetstagaren arbetsförmåga har varit nedsatt en längre period och därmed medfört att arbete av betydelse inte har kunnat utföras. Arbetsgivaren hade i detta fall även fullföljt sin omplacerings- samt rehabiliteringsskyldighet. Även i rättsfall AD 2011 nr. 41 fann AD att saklig grund för uppsägning fanns då arbetsgivaren hade fullföljt sina skyldigheter.

Sammanfattningsvis kan alltså uppsägning p.g.a långtidssjukskrivning ske om det finns saklig grund för uppsägningen. För att uppsägningen ska anses vara saklig grundad måste arbetstagaren arbetsförmåga vara nedsatt en längre period och därmed medföra att arbete av betydelse inte kan utföras. Arbetsgivaren ska dessutom ha fullföljt omplacerings- samt rehabiliteringsskyldigheten.

Hoppas detta var till hjälp!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84108)