Uppsägning vid arbetsbrist - skydd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Har psykisk funktionnedsättning och ska bli uppsagd p .grund arbetsbrist .

Undrar om jag har ett förstärkt skydd enligt LAS och ds eller särkbehandla så jag blir inte uppsagd?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för den här frågan finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Det framgår inte om du anser att du missgynnas och behandlas sämre eller blir uppsagd p.g.a. funktionsnedsättningen, men jag kommer ändå redogöra för några regler i diskrimineringslagen (DiskL) om dessa är av intresse. Sist i svaret förklarar jag kortfattat vad som gäller för dig och vad du kan göra.

Saklig grund för uppsägning

En arbetsgivare måste ha en saklig grund för att säga upp en anställd. I praktiken innebär det att en arbetsgivare kan säga upp någon till följd av arbetsbrist eller personliga skäl. Det är upp till arbetsgivaren att avgöra när det föreligger arbetsbrist, eftersom det är dennes rätt att avgöra vad verksamheten har för behov och hur verksamheten ska organiseras. Arbetsgivaren måste alltid undersöka om det finns någon möjlighet att omplacera en anställd innan det föreligger saklig grund för uppsägning (LAS 7 §).

Turordningsregler vid uppsägning

Om en arbetsgivare ska säga upp anställda på grund av arbetsbrist måste vissa turordningsregler iakttas. På mindre arbetsplatser får arbetsgivaren undanta två nyckelpersoner från turordningen men i övrigt är det principen om sist in, sist ut. Den som har varit anställd längre har företräde till fortsatt anställning. Om arbetsgivaren har ingått något kollektivavtal kan det finns särskilda villkor för turordningen som arbetsgivaren måste beakta (LAS 22 §).

En arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och som på grund av detta har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren ska, om det inte orsakar arbetsgivaren allvarliga olägenheter, personen få företräde till fortsatt arbete oavsett turordningen (LAS 23 §). En person omfattas av den här extra skyddsregeln om personens arbetsförmåga är nedsatt t. ex. på grund av ett permanent funktionshinder som gör det svårt att få och behålla anställningar. Personen måste också ha beretts arbetet på p.g.a. funktionsnedsättningen genom t. ex. en arbetsmarknadsåtgärd eller en särskild företagspolicy.

Skulle man bli uppsagd i strid med turordningsreglerna är inte uppsägningen ogiltig, men arbetsgivaren kan bli skyldig att betala skadestånd (LAS 34 § och 38 §). För att kunna kräva skadestånd måste arbetsgivaren underrättas om detta inom fyra månader från uppsägningen (LAS 41 §).

Diskriminering i arbetslivet

För anställda finns ett diskrimineringsförbud som innebär att arbetsgivaren inte får missgynna någon på grund av att denne uppfyller någon av diskrimineringsgrunderna (DiskL 2 kap. 1 §). En diskrimineringsgrund är funktionsnedsättningar och detta kan t. ex. vara en varaktig psykisk funktionsnedsättning (DL 1 kap. 5 §). Detta betyder att man t. ex. inte får säga upp någon från ett arbete enbart på grund av en persons funktionsnedsättning. Har man blivit diskriminerad genom uppsägning kan uppsägningen förklaras ogiltig (DiskL 5 kap. 3 §) eller få ekonomisk ersättning för kränkningen (DiskL 5 kap. 1 §).

Vad gäller för dig?

Även om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du bli uppsagd om det råder arbetsbrist på din arbetsplats. I begränsade fall kan du ha ett utökat skydd genom att du undantas från turordningsreglerna och har förtur till fortsatt anställning framför andra anställda. För att detta ska vara aktuellt för dig krävs det dock att du har beretts arbetet på grund av nedsatt arbetsförmåga som orsakas av funktionsnedsättningen. Om så inte är fallet gäller de vanliga turordningsreglerna dig också. Jag kan alltså inte ge ett definitivt svar på om du har något särskilt skydd och om arbetsgivaren i detta fall har gjort något fel.

Det framgår inte från din fråga, men skulle du misstänka att uppsägningen inte egentligen grundar sig i arbetsbrist utan istället är kopplat till din arbetsförmåga och funktionsnedsättningen kan det röra sig om diskriminering. Detta innebär att din arbetsgivare bryter mot diskrimineringsförbudet.

Om du har sagts upp i strid mot turordningsreglerna kan du ha rätt till skadestånd, men måste i så fall meddela din arbetsgivare om detta inom 4 månader från uppsägningen. Skulle du anse att det föreligger diskriminering kan du få uppsägningen ogiltigförklarad samt få ekonomisk ersättning.

Vad kan du göra?

Om du tror att du har sagts upp i strid med turordningen eller upplever att du har diskriminerats kan du väcka talan mot din arbetsgivare. För att få hjälp kan du i första hand vända dig till ditt fackförbund. Ditt fack kan också svara på frågor och ge råd för hur du bör agera. Om du inte är medlem i ett fack kan du kontakta en jurist med kunskap om arbetsrätt för att få en säkrare bedömning baserad på samtliga omständigheter i just ditt fall. Om din uppsägning skulle strida mot diskrimineringslagstiftningen kan du också göra en anmälan hos diskrimineringsombudsmannen.

Vill du ha hjälp av en jurist kan du boka tid hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000