Uppsägning under sjukskrivningsperiod på grund av arbetsbrist/omorganisation

FRÅGA
Min arbetsgivare har sagt upp mig under tiden jag är sjukskriven. Detta pga minusresultat och en omorganisation där min roll försvinner. Jag är den som arbetat längst på bolaget. Företaget har valt att göra undantag för de andra två personerna så LAS går bort. Jag har varit sjukskriven sen mitten på maj och skulle börja arb 25% 2/10 men blev då uppsagd. Arbetsgivaren har ej gjort en rehabiliteringsplan under min sjukskrivning vilket jag förstår att de måste göra. Vad kan man yrka på när de smiter från sitt ansvar i denna fråga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är till att börja med inte acceptabelt att som arbetsgivare "smita" från sin rehabiliteringsskyldighet. Hade du blivit uppsagd på grund av din sjukskrivning, utan att din arbetsgivare noggrant sett över dina rehabiliteringsmöjligheter, hade din uppsägning kunnat ogiltigförklaras i enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS). Som jag tolkar din fråga grundar sig dock inte din uppsägning på din sjukskrivning, utan istället på den arbetsbrist som uppstått vid omorganisationen på din arbetsplats. Därmed kommer du behöva yrka på att arbetsgivaren på något sätt brutit mot turordningsreglerna vid arbetsbrist för att ogiltigförklara din uppsägning. Frågan blir då om arbetsgivaren haft rätt att undanta dessa två personer.

Få arbetsgivaren undanta dessa två personer enligt LAS?

För att en arbetsgivare ska få använda sig av undantagsregeln i (22 § andra stycket LAS) krävs för det första att denne har högst tio anställda vid tidpunkten för uppsägning. I svaret nedan utgår jag från att arbetsgivaren i detta fall har det.

Den aktuella undantagsregeln ställer ett krav på att arbetstagarna som undantas ska vara av "särskild betydelse" för den fortsatta verksamheten på arbetsplatsen. Med detta menas att arbetsgivaren inte hur som helst kan välja vilka som ska undantas. Arbetsgivaren ska kunna motivera för dig varför denne just valt ut dessa två personer och vad dessa har för "särskild betydelse" för den fortsatta verksamheten som du saknar. Ett sådant klargörande har du som uppsagd enligt mig rätt att kräva. En arbetsgivare som uppenbart missbrukar denna undantagsregel (genom att till exempelvis välja ut sina två bästa kompisar) skulle åsidosätta anställningsskyddet i LAS.

Viktigt att poängtera i din fråga är dock att arbetsgivaren, genom sin arbetsledningsrätt, har en stor frihet att välja ut vem denne tycker vara av "särskild betydelse" på arbetsplatsen. Ett rimligt motiverat val från arbetsgivaren kan normalt inte ifrågasättas eller prövas rättsligt. Att yrka på att arbetsgivaren missbrukat den aktuella undantagsregeln kommer därmed bli svårt. Din största chans skulle vara att hävda att undantagsregeln har används i strid mot exempelvis diskrimineringslagen eller din föreningsrätt (dvs. rätten att tillhöra en fackförening). Ingenting i din fråga tyder dock på det.

Om din arbetsgivare dock överhuvudtaget inte kan motivera för dig varför denne undantagit just dessa två personer, måste det enligt mig också anses strida mot undantagsregeln. En tydlig motivering från din arbetsgivare kring varför du som jobbat längst inte kan anses vara av "särskild betydelse" vid omorganisationen tycker jag du ska kräva. Ger arbetsgivaren dig då en motivering som strider mot diskrimineringslagen, föreningsrätten eller mot kravet på att välja ut personer av "särskild betydelse" skulle du sedan kunna gå vidare och försöka ogiltigförklara din uppsägning då den i detta läge skulle strida mot LAS.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95782)