Uppsägning till följd av frånvaro från arbete vid dödsfall

Hej! min arbetsgivare har sagt upp mig på grund av att jag inte har arbetat på 2 månader då min partner har gått bort. Arbetsgivaren har försökt kontakta mig utan framsteg, när han fick reda på anledningen till varför jag inte varit på jobbet från annat håll sade han upp mig. är det något han får göra?

Lawline svarar

Hej,

jag beklagar sorgen. Förstår att ni inte hamnat i en lätt situation och jag ska försöka svara på er fråga så utförligt jag kan.

Till att börja med kan konstateras att en arbetstagare enligt 1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (här) har rätt till ledighet på grund av just trängande familjeskäl. Dessa skäl kan röra sig om allt från sjukdom till olyckor som lett till att den anställdes omedelbara närvaro är absolut nödvändig. En arbetstagare som åberopar denna rätt får inte sägas upp eller avskedas från sin tjänst enbart på den grunden att denne begär att få vara ledig.

I ditt fall förstår jag det som att du varit frånvarande från arbetet utan att ha åberopat sådana skäl vilket försvårar situationen. Enligt flera kollektivavtal har en anställd möjlighet till tjänstledighet med lön vid en nära anhörigs sjukdom eller bortgång, men även här torde den anställde behöva göra sin arbetsgivare uppmärksam på skälen före denne tar ut sin ledighet.

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person måste det finnas saklig grund. Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan olovlig frånvaro vara en sådan grund, 7 § 4 st. lagen om anställningsskydd (här). För detta krävs dock dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren i dennes skötsel av arbetet. Enstaka tillfällen av misskötsamhet räcker således inte. Huruvida din arbetsgivare haft rätt att säga upp dig är svårt att säga då jag hade behövt fler fakta för att avgöra det. Dock är två månader tämligen lång frånvaro ur arbetsgivarens synvinkel samt att denne gjort försök att kontakta dig utan framgång före uppsägningen, faktorer som talar för att uppsägningen kan vara giltig.

Det stadgas dock i 30 § 1 st. LAS att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta denne om det i förväg. Vid uppsägning ska en sådan underrättelse lämnas minst två veckor i förväg. Enligt 30 § 2 st. LAS har arbetstagaren rätt att tillsammans med sitt fackförbund rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen avser. Tänk dock på att sådan överläggning måste begäras senast en vecka efter det att underrättelsen om uppsägning lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte heller verkställa uppsägningen förrän överläggningen avslutats, 30 § 3 st. LAS.

Enligt min mening borde det bästa vara att du och din arbetsgivare hade kunnat diskutera situationen och komma fram till en framtida lösning för er båda. Om du tillhör något fackförbund kan du kontakta dem för att få reda på mer om dina rättigheter. Når ni inte en lösning får du gärna återkomma till oss med ytterligare frågor.

Lycka till!

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”