Uppsägning tidsbegränad anställning

Hej! Har läst svar hos er där det flera gånger skrivs att "det är riskfyllt att ingå en tidsbegränsad anställning eftersom man inte kan frånträda den".

Betyder det att om jag har ett sommarvikariat på 2 månader som är en "tidsbegränsad anställning" inte har rätt att säga upp mig?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Precis som du skrivit finns det en uppdelning av tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställning. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid, 4 § LAS. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats eller visstidsanställningen eller provanställningen övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § eller 6 § LAS.

Utgångspunkten är således att en tidsbegränsad anställning i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid, under visst arbete e.dyl. Vid tidens e.dyl. utgång upphör anställningen utan att det behövs någon uppsägning och utan något krav på saklig grund. Det ska dock vara möjligt att bringa en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid om motparten grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet t.ex. blivit oskäligt betungande för ena parten eller en möjlighet till förtida uppsägning följer av avtal (se t.ex. AD 1979 nr 152 och AD 2001 nr 29).

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Detta innebär att arbetstagaren borde kunna frånträda anställningen med omedelbar verkan t.ex. när arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om han undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter eller om han gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott mot arbetstagaren.

Det relevanta i bedömningen om du har rätt till uppsägning i förtid vid en visstidsanställning är i första hand hur det enskilda avtalet är utformat. Om det finns en befintlig avtalsklausul i avtalet är det möjligt att säga upp anställningsförhållandet i förväg redan med hjälp av avtalsvillkoret. Om avtalet ännu ej är påskrivet är det rekommenderat är du avtalar med arbetsgivaren om en sådan klausul som möjliggör en förtida uppsägning för vikariat. Om avtalet är påskrivet och det inte finns någon klausul som möjliggör en sådan uppsägning är det inte möjligt att bringa en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid med mindre än att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet t.ex. blivit oskäligt betungande för dig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000