Uppsägning provanställning

FRÅGA
Får en arbetsgivare säga upp en person som har provanställning pga denne är sjukskriven? Min chef sa nyss att jag blir uppsagd pga detta. Hör gärna av er
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Lag (1982:89) om anställningsskydd (LAS) och dess regler om provanställning och uppsägning vid provanställning samt Diskrimineringslag (2008:567) (DL). LAS hittar du här och DL hittar du här

Enligt 6 § 3 st. LAS får en arbetsgivare avbryta en provanställning innan prövotidens utgång, om inget annat har avtalats. Mitt första råd är således att undersöka anställningsavtalet och se om ni har avtalat bort arbetsgivarens rätt att avbryta provanställningen innan prövotidens utgång. Anledningen till att en arbetsgivare får avbryta en provanställning när denne vill är för att det är just ett tillfälle för arbetsgivare och arbetstagare att prova att arbeta tillsammans, innan anställningen eventuellt övergår i en tillsvidareanställning.

Det finns inte heller någon bestämmelse i LAS eller dess förarbeten som reglerar på vilka grunder en arbetsgivare får avbryta en provanställning. Det är således upp till varje arbetsgivare att bestämma själv om och varför en provanställning ska avbrytas. Det finns dock vissa begränsningar. Exempelvis får det inte ske en inskränkning i föreningsfriheten eller vara av diskriminerande skäl. För att ett avbrytande av en provanställning ska anses vara diskriminerande måste en av diskrimineringsgrunderna ligga för handen. Dessa är enligt 1 kap. 1 § DL kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den punkt som skulle kunna bli aktuell i ditt fall är om din sjukdom kan falla in under diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. En vanlig sjukskrivning torde dock inte falla in under denna diskrimineringsgrund.

För att summera det hela har du vid en provanställning väldigt lite skydd från att bli uppsagd. Det skydd som finns är om parterna i det enskilda fallet har avtalat om att provanställningen inte får sägas upp i förtid eller om provanställningen inskränker arbetstagarens föreningsfrihet eller är diskriminerande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?