Uppsägning pga. arbetsbrist - krav?

FRÅGA
Hej,Jag jobbar på en statlig myndighet. april 2014 gick jag hem på mammaledighet. Innan hade jag befattningen "utredare" men presenterades som "krisberedskapssamordnare". slutet av nov fick jag ett mail att jag var övertalig i nya org. Jag tog kontakt och undrade om att det inte finns någon krisberedskap i nya org, då jag var ensam på min funktion. Svar ja, men de vill höja nivån och vill ha en krisstrateg. Jag begärde kravprofilen och på samtliga punkter möter jag kraven och jag har skickat beskrivande punkter på hela profilen till ledningsgruppen som tog beslutet. Ingen har bemödat att besvara mitt mail. Jag har idag än inte fått någon skriftlig uppsägning eller motivering till vad jag inte kvalificerar. På onsdag 13 kl.10 ska vi äntligen ha ett möte. Jag hävdar att de har en ogiltig uppsägning. Jag borde ha blivit inplacerad till strategtjänsten, om inget annat så saknades det utredare i nya org. Där hävdar de att det är faktiska uppgifter som avgör och inte vad för befattning på anställningsavtalet. Slutet av denna månad går min föräldraledighet ut och uppsägningsprocessen börjar.Min fråga är: Har myndigheten rätten på sin sida?Vad borde jag begära för svar och papper på onsdag om jag hinner få ett svar från er.Hur kan jag gå vidare med ärendet?Facket är involverad, dock engagerad.Jag har läst på mig ur saco-avtal att jag borde blivit inplacerad och att jag borde fått rätten att läsa in mig. Kan de påstå rakt av att jag inte kvalificerar på känn?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Jag tänkte inleda med att klargöra rättsläget och slutligen jämföra detta med omständigheterna i din fråga.

Arbetsbrist

I de omständigheter du har uppgivit så framgår det att en omorganisation har gjorts och att myndigheten påstår att du till följd av denna har blivit övertalig och således är föremål för uppsägning. Detta torde inte kunna tolkas på annat sätt än att myndigheten påstår att det föreligger arbetsbrist (således att den funktion du haft är överflödig). Vid arbetsbrist krävs att det föreligger saklig grund för uppsägning. 7§ LAS (lagen om anställningsskydd).

I praxis från AD (arbetsdomstolen) har arbetsgivaren givits långtgående möjligheter att säga upp på grund av arbetsbrist och AD godtar i regel arbetsgivarens motivering. Detta har att göra med att arbetsgivaren måste kunna ha möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett vinstgivande sätt och således ha långtgående möjligheter att omorganisera för att nå en större effektivitet.

Med detta sagt krävs som tidigare nämnts saklig grund. Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att arbetstagaren bereds annat arbete. 7§ 2st. LAS. Det får inte heller röra sig om fingerad arbetsbrist (uppsägning pga. personliga skäl som förkläts som arbetsbrist). Vid arbetsbrist är även turordningsreglerna i 22§ LAS tillämpliga.Turordningsreglerna har innebörden att det ska prövas om du kan överta arbetsuppgifter som en anställd med mindre anställningstid har. Den grundläggande principen är först in först ut (den med längst anställningstid ska få stanna). Arbetsgivaren är skyldig att uppställa en turordning för varje enhet. 22§ LAS.

Tillämpning i ditt fall

Du nämner i omständigheterna att du enligt din bedömning uppfyller kravprofilen för den nya tjänsten. Enligt huvudregeln i 7§ LAS är det således inte en skälig uppsägning om så är fallet. Detta är i slutändan en bevisfråga vilken är svår för mig att nu värdera, men har du skäl för ditt påstående så måste arbetsgivaren visa att du inte uppfyller kravprofilen.

Gällande 22§ LAS och turordning är det svårt att utifrån de omständigheter du har uppgivit bedöma detta. Men huvudregeln är som tidigare nämnt att den med längre anställningstid har företräde framför en arbetstagare med kortare anställningstid. Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Arbetsgivaren kan undandra två arbetstagare av särskild betydelse om det totala antalet arbetstagare understiger 10 personer. Personen med längre anställningstid måste även ha kompetens att överta de uppgifter som den med kortare anställningstid innehar.

Enligt 8§ LAS ska uppsägningen vara skriftlig. Enligt 9§ LAS så är arbetsgivaren skyldig att på anmodan uppge grund för uppsägning.

I den mån du är medlem i facket måste även arbetsgivaren ta initiativ till förhandling eftersom det är ett förhållande som rör dig som arbetstagare personligen. 11§ MBL (medbestämmandelagen).

Avslutande råd

Vid mötet på onsdag föreslår jag således att du är tydlig med att du vill ha svar på vilket sätt du enligt deras uppfattning inte uppfyller kravprofilen, samt lyfter det som talar för din sak.

I den mån du är medlem i facket bör du snarast, om du vill ta ärendet vidare och ni inte kommer överens, kontakta dem. Inledningsvis kan facket föra förhandlingar och föra talan mot arbetsgivaren i domstol om en överenskommelse inte nås.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. I den mån du har fler frågor får du gärna kontakta mig.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81640)