Uppsägning pga samarbetssvårigheter

FRÅGA
Min chef har kommit fram till att problem på min arbetsplats beror på samarbetssvårigheter mellan mig och en kollega. Vi har beordrats att skyndsamt ta fram en skriftlig plan för att lösa detta annars blir vi uppsagda. Har man rätt att göra så som arbetsgivare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Uppsägning ska vara sakligt grundad. Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl, 7 § Lag om anställningsskydd (LAS). Samarbetssvårigheter räknas till "personliga skäl" men skyddet är långtgående och det krävs en del för att uppsägning pga samarbetssvårigheter ska anses sakligt grundad.

Av praxis (AD 1989:99) framgår att uppsägning pga samarbetssvårigheter kan bli aktuell först när det leder till att arbetsgivarens verksamhet påverkas negativt och samarbetssvårigheterna är av allvarlig art. Arbetsgivaren har en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren innan uppsägning kan komma. Finns det omplaceringsmöjligheter är arbetsgivaren skyldig att utnyttja dessa under förutsättning att arbetstagaren har de kvalifikationer som krävs och kan utföra det arbete som omplaceringen innebär.

Av AD 1998:108 framgår att saklig grund för uppsägning föreligger om fortsatt arbete framstår som omöjligt och omplacering inte lett till förbättring eller om omplaceringsmöjligheter saknas.

Utgångspunkten är att uppsägning pga samarbetssvårigheter inte är sakligt grundad men bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Arbetstagarens ställning ska vägas mot arbetsgivarens och hänsyn ska tas till omplaceringsmöjligheter.

Vad gäller omplacering ställs det högre krav på större företag än vad det görs på mindre företag vilket kan innebära ett mindre företag kan anses ha fog för uppsägning i vissa situationer till skillnad mot vad större företag kan anses ha i en liknande situation. Oftast är det svårare att omplacera inom mindre företag utan att det påverkar verksamheten och de andra anställda.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1618)
2020-10-26 Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?
2020-10-26 Har en provanställd rätt till uppsägningslön?
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

Alla besvarade frågor (85408)