FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 07/04/2017

Uppsägning pga arbetsbrist, turordningsregler och tvåundantaget

Hej, är anställd på ett litet företag på mindre än 10 anställda. Min chef har nu sagt till mig (inte till samtliga än) att det inte går så bra för företaget och han kommer bli tvungen att varsla anställda. Han påpekade under ett enskilt möte utan vittnen att han inte har några grundläggande skäl till att kunna säga upp mig. Men han vill att jag säger upp mig själv. Med tillägget att jag isåfall skulle få vara hemma under uppsägningstiden med full lön.

Jag har 2 personer som är anställda efter mig. En utav dom fick för ca 3 månader sen en befordran till en högre tjänst inom företaget. Förfaller han då för sist in, först ut vid arbetsbrist? Och vad betyder det att arbetsgivaren har rätt "att undanta högst två arbetstagare som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten"?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Saklig grund för uppsägning
Som utgångspunkt gäller att en uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund kan innebära två saker, dels uppsägning på grund av arbetsbrist och dels uppsägning på grund av personliga förhållanden. Om arbetsgivaren beslutar om nedskärningar som leder till uppsägning av arbetstagare så talar man om uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist kan alltså sägas vara verksamhetsbeslut som inte är att hänföra till någons personliga förhållanden. Dessa typer av uppsägningar är definitionsmässigt sakligt grundade. Det verkar i detta fallet röra sig om uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist så ska turordningsregler tillämpas enligt 22 § LAS. Observera att dessa regler är semidispositiva och därtill möjliga att avvika från genom kollektivavtal. Det är mycket vanligt med sådana turordningsavvikelser.

Enligt lagen så utgörs turordningskretsen av den aktuella driftsenheten och kollektivavtalsområdet (om det finns på arbetsplatsen - annars görs ingen uppdelning i olika kollektivavtalsområden). Inom respektive turordningskrets ska en turordningslista upprättas. Arbetstagares plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Den med längst anställningstid har bäst rätt, dvs principen är sist in- först ut enligt 7 § 4 st LAS.

Påverkar din arbetskollegas befordran till en högre tjänst turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist?
Som jag tidigare nämnde så utgörs turordningskretsen av driftsenheten och kollektivavtalsområdet. Detta innebär att om det finns kollektivavtal på din arbetsplats och denna befordran har inneburit att din kollega numera omfattas av ett annat kollektivavtalsområde, så ingår ni inte längre i samma turordningskrets, och på så sätt kan turordningen ha påverkats. Detsamma gäller om denna befordringen har inneburit en omplacering till en annan driftsenhet.

Däremot om ni fortfarande jobbar på samma driftsenhet och ingår i samma kollektivavtalsområde (eller om det saknas kollektivavtal på er arbetsplats) så påverkas inte turordningen av denna befordran.

Vad betyder det att arbetsgivaren har rätt "att undanta högst två arbetstagare som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”?
Detta är det sk. tvåundantaget som regleras i 22 § 2 st LAS. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Detta syftar alltså till att arbetsgivaren ska kunna undanta högst två nyckelpersoner i företaget, med hänvisning till att andra saknar kvalifikationer för den befattningen de har. Arbetsgivaren har då rätt att peka ut två stycken som denna vill behålla, som då undantas från turordningsreglerna och från tillämpningen av principen sist in- först ut.

Tillräckliga kvalifikationer vid omplacering
Värt att nämna i detta sammanhang som också spelar in då det sker uppsägningar på grund av arbetsbrist och turordningsreglerna aktiveras är kravet på tillräckliga kvalifikationer som du hittar i 7 § 4 st LAS.

Detta aktualiseras när en person vars arbetsuppgifter försvinner ha längre anställningstid än andra personer inom turordningskretsen vars uppgifter finns kvar. Enligt turordningsreglerna ska då den som har längst anställningstid få stanna, men för att denna ska få göra det krävs att den har tillräckliga kvalifikationer för att ta över de personer vars uppgifter finns kvar.

Observera att det alltså inte är fråga om att bestämma vem av flera som är mest lämpad för arbetet. Det krävs inte heller att arbetstagaren fullt ut behärskar de nya arbetsuppgifterna från första dagen. ”Tillräckliga” kvalifikationer räcker. Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren saknar tillräckliga kvalifikationer för ett arbete.


Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

All lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar

Stina JanssonRådgivare