Uppsägning på grund av sjukdom och bristfälligt besked om uppsägning

Hej,

Jag har jobbat 28 år i samma företag. 4 år sedan blev jag sjuk och 100% funktion nedsatt. Jag får sjukersättning och en ersättning genom en försäkring hos Alecta. Jag har fyllt 62 år den 13/10, d v s har 3 år kvar till pensionen.

Idag, 23/12, genom min lönebesked, fick jag reda på att min anställning har upphört redan 1/9.

1. Har företaget rätt att säga upp anställningen p g a att jag inte får tillbaka min arbetsförmåga?

2. Är företaget skyldig att informera mig i god tid om

uppsägningen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att din arbetsgivare skall få säga upp dig krävs enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar här, att uppsägningen är sakligt grundad, se 7 §. Man kan bli uppsagd antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga förhållanden. Av de omständigheter du beskriver verkar din uppsägning ha skett till följd av din sjukdom, alltså på grund av personliga förhållanden. Arbetsdomstolen har i flera mål klarlagt att uppsägning enbart på grund av sjukdom och nedsatt arbetsoförmåga som huvudregel inte är sakligt grundad. Det finns dock undantag, exempelvis om arbetstagarens arbetsförmåga är så stadigvarande nedsatt att den anställde varken nu eller inom en överskådlig framtid kan utföra något meningsfullt arbete på företaget. Du skriver att du redan för 4 år sedan blev 100 % funktionsnedsatt. Om din situation inte blivit bättre och du fortfarande inte kan fullgöra dina arbetsuppgifter kan detta tala för att din arbetsgivare får säga upp dig på saklig grund. Också att du får sjukersättning talar i denna riktning. Din arbetsgivare är dock skyldig att uppfylla sitt rehabiliteringsansvar, vilket innebär att arbetsgivaren måste undersöka om finns skälig möjlighet att anpassa förhållanden på arbetsplatsen så att du ska kunna utföra ditt arbete trots din sjukdom (t.ex. skaffa visst hjälpmedel) eller om omplacering kan ske, dvs. att du kan flyttas från din nuvarande tjänst på företaget till en annan position som du har tillräckliga kvalifikationer för och klarar av.

Vad gäller din andra fråga, om tid för besked om uppsägning, gäller enligt 10 § 1 stycket LAS att uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen (i vissa fall kan det räcka med rekommenderat brev, om arbetstagaren är svår att få tag i.) Först när arbetstagaren tar del av beskedet anses uppsägningen ha skett, se 10 § 2 stycket LAS. Att få reda på uppsägningen först genom lönespecifikationen kan inte anses acceptabelt. Dessutom har du, om inte annat avtalats i eventuellt kollektivavtal som gäller på din arbetsplats, rätt till en uppsägningstid på sex månader, eftersom du haft en sammanlagd anställningstid på över tio år, se 11 § 2 stycket LAS. Uppsägningstiden börjar inte löpa förrän du fått del av beskedet om uppsägning.

Om du anser att arbetsgivaren inte har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och att uppsägningen därmed inte är sakligt grundad, kan du väcka talan om ogiltigförklaring enligt 34 § LAS. Anställningen fortsätter då att gälla under tiden tvisten pågår, om inte domstolen fattar ett interimistiskt beslut (tillfälligt beslut), om att anställningen ska upphöra. Detta får bara göras om det enligt domstolen tydligt funnits saklig grund för uppsägning

Oavsett om uppsägningen i sig var sakligt grundad eller inte, har arbetsgivaren inte på rätt sätt lämnat besked om uppsägningen. Du kan därför i vart fall kräva skadestånd, både ekonomiskt för den uteblivna lönen under uppsägningstiden, och allmänt för den kränkning du utsatts för till följd av att arbetsgivaren inte följt reglerna i LAS, se 38 § LAS.

Stort lycka till!

Med Vänliga Hälsningar


Emilia OhlinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000