Uppsägning på grund av personliga skäl utan tidigare varning

FRÅGA
Hej!Jag har blivit falskt anklagad att sätta betyg förtidigt, men jag hänvisar till skollagen, som säger att lärare kan sätta betyg tidigare. Jag hade 5 elever som önskade att läsa kursen 2 dar/ veckan snabbare och vi arbetade in kursen under 3 månader. Jag meddelade rektorn att de jobbade snabbare och att de snart var klara. Jag sökte tjänstledigt och en annan lärare tog över kursen, jag förklarade för henne alla delmoment, som eleverna hade gjort och vilka betyg jag hade satt. Hon höll med mig och sade att de behövde bara göra en extra argumenterande text. När jag hade överlämnat kursen så fick jag reda på att jag inte hade fått tjänstledigt och då brast det för mig. Jag hade sökt länge att gå ner i tjänst och nu fick jag inte det trots att en lärare hade tagit över min kurs? En vecka efter min avskedsansökan kom anklagelser/ misskött arbetet. Rektor och HR har beslutat av ev. ge mig en varning och jag har tar helt avstånd från deras anklagelser. Jag har försökt att bevisa att jag har bedömt eleverna enligt kunskapskraven, de har haft muntliga och skriftliga redovisningar, Powerpoint mm.Kursinnehållet har jag fått av en behörig Gy/lärare som jag har följt och eleverna har lämnat in sina uppgifter digitalt Google Classroom. Rektor har inte visat något bevis för deras anklagelser, utan hänvisar till vad de har hört av andra!Jag har begärt en skriftlig redogörelse på deras anklagelse och vilka källor!Finns det något jurist eller advokat som kan hjälpa mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är något otydligt vad det är du vill ha svar på, men jag har försökt tyda din fråga så gott det går. Jag tolkar din fråga som att du arbetar på en gymnasieskola där du har ökat takten på en kurs för att bli klar med den tidigare. Detta har godkänts av rektor. Sedan har du ansökt om tjänstledighet och lämnat över kursen till en annan lärare, men din ansökan om tjänstledighet har inte beviljats. Jag tolkar då din fråga som att du har sagt upp dig alternativt blivit uppsagd, och därefter blivit anklagad för att ha misskött ditt arbete. Rektor och HR på skolan har då givit dig en varning.

I din fråga skriver du att det handlar om en "avskedsansökan". Det föreligger en viktig skillnad mellan avsked och uppsägning. Ett avskedande får nämligen ske endast om arbetstagaren grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Gällande uppsägning finns inga sådana krav. Jag utgår i din fråga från att det handlar om uppsägning och inte avskedande, då det verkar som att så är fallet.

Om du själv sagt upp dig

Det som är otydligt i frågan är ifall du har sagt upp dig själv eller blivit uppsagd. Om du har sagt upp dig själv och därefter fått en varning är varningen helt utan verkan. En varning ges nämligen till en arbetstagare innan uppsägning för att arbetstagaren ska få möjlighet att ändra sitt felaktiga beteende. Om du själv har sagt upp dig och sedan fått en "varning" är det därmed inte fråga om en faktisk varning.

Om din arbetsgivare har sagt upp dig

Om du däremot har blivit uppsagd av din arbetsgivare på grund av misskötsel blir situationen mer komplicerad. Som nämnt ovan tolkar jag din fråga som att du har fått varningen efter uppsägningen. Regler om uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Där skiljs på uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. I ditt fall handlar det om en uppsägning på grund av personliga skäl. I 7 § LAS stadgas att en uppsägning måste vara sakligt grundad. För att saklig grund ska föreligga för en uppsägning på grund av personliga skäl krävs i de flesta fall att en så kallas "LAS-varning" delats ut (observera att situationen är annorlunda om det faktiskt handlar om ett avskedande, se ovan). En LAS-varning innebär att arbetstagaren meddelas om att ett fortsatt felaktigt beteende kan leda till uppsägning.

I ditt fall verkar du inte ha fått någon varning innan uppsägningen, vilket kan medföra att uppsägningen inte hade saklig grund. Då finns en möjlighet att väcka talan mot arbetsgivaren. Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund ska nämligen uppsägningen förklaras ogiltig enligt 34 § LAS. Anställningen upphör då inte förrän tvisten har avslutats. Om du vill yrka ogiltighet av uppsägningen måste du underrätta din arbetsgivare om detta inom två veckor efter uppsägningen enligt 40 § LAS.

Hjälp av jurist

I din fråga skriver du att du önskar hjälp av en jurist. Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig i exempelvis en tvist med din arbetsgivare. Om du vill ha kontakt med en av Lawlines jurister kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se. Du kan även maila om du undrar något avseende svaret.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82718)