Uppsägning på grund av personliga skäl

FRÅGA
Hej jag undrar en person som jobbar på förskolan och har blivit misstänkt för sexuellt övergrepp på en barn på förskolan det blev polisanmäld men ärendet lades ner på grund av att det inte fans bevis på saken kan den personen då få gå tillbaka till sitt jobb jag menar då jobbet som han hade på förskola
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bott i samband med tjänst

En uppsägning som sker från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad vilket innebär att det måste föreligga arbetsbrist eller personliga skäl som grund, (7 § första stycket lagen om anställningsskydd). Brott i samband med tjänst utgör ett sådant personligt skäl. Däremot uppställs samma beviskrav som för en fällande dom, dvs att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den anklagade har begått brottet. Eftersom ärendet lades ned på grund av brist i bevisningshänseende kan en uppsägning inte ske på grund av brott i samband med tjänsten eftersom inget brott har begåtts enligt polisen.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Vid uppsägning på grund av personliga skäl ska en helhetsbedömning göras av å en sidan arbetsgivarens intresse och andra sidan arbetstagarens intresse. Uppsägningen måste stå i proportion till grunden för uppsägningen. Det föreligger vidare en omplaceringsskyldighet men i och med att personen i fråga är förskolelärare är det inte troligt att en omplaceringsskyldighet skulle göra någon skillnad (7 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Vidare får en uppsägning inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader innan underrättelse lämnades (7 § fjärde stycket lagen om anställningsskydd). Arbetsgivaren kan däremot invänta utfallet på en straffrättslig process utan att tvåmånadersregeln är ett hinder.

Sammanfattning

I och med att ett brott inte har begåtts kommer personen i fråga troligen inte kunna sägas upp på grund av personliga skäl i form av brott i samband med tjänst. Det innebär att personen troligtvis får gå tillbaka till arbetsplatsen.

Det är dock en bedömning som måste göras i det enskilda fallet och väldigt svårt att svara på generellt. Det kan dock föreligga andra personliga skäl som kan utgöra grund för uppsägning, exempelvis arbetsvägran / ordervägran, olovlig frånvaro, låg arbetsprestation, misskötsamhet, samarbetssvårigheter eller bristande lojalitet. De två senare ska dock först försöka lösas internt. Det kan föreligga bristande lojalitet i detta fall men det är svårt att säga när alla omständigheter inte framgår, man får således göra en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69295)