FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 13/03/2016

Uppsägning på grund av personliga skäl

Jag har nyligen blivit uppsagd på grund av personliga skäl (kränkning) från en visstidsanställning på en bank och undrar om LAS gäller även för denna form av anställningsavtal? Problemet är att jag har inte fått någon detaljerad information om varför- är detta något som de är skyldiga att ge? Skriftligt? Även om det är något som måste ha skett under arbetstid eller gäller eventuella incidenter utanför?Tacksam för snabbt svar då möte sker på Måndag. Tack på förhand"

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 5 § lagen om anställningsskydd (LAS) så får avtal om tidsbegränsad anställning träffas, exempelvis allmän visstidsanställning, således gäller LAS även för din anställning. Utöver detta kan det även finnas kollektivavtal som reglerar vissa bestämmelser angående din anställning, varför jag råder dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller för dig och se om det finns ytterligare bestämmelser om din fråga där. I min fortsatta framställning kommer jag utgå från LAS eftersom jag inte vet om du omfattas av något kollektivavtal eller inte.

Enligt 7 § första stycket LAS ska en uppsägning vara sakligt grundad, personliga skäl är ett exempel på sådan saklig grund där det är tillåtet att säga upp någon. Enligt 8 § första stycket LAS ska en uppsägning från arbetsgivaren vara skriftlig, enligt andra stycket ska uppsägningen även innehålla information om vad du ska iaktta om du vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Du har även rätt att begära att arbetsgivaren uppger de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen, detta ska du få skriftligt om du vill, 9 § LAS. Du bör även ha blivit underrättat om att arbetsgivaren hade för avsikt att säga upp dig enligt 30 § LAS, detta skulle ha skett två veckor innan uppsägningen. Om arbetsgivaren inte följer dessa bestämmelser så kan du yrka skadestånd enligt 38 § LAS.

När en uppsägning sker på grund av personliga skäl får arbetsgivaren inte enbart åberopa incidenter som skett mer än två månader sen du delgetts uppsägningsbeskedet, 7 § fjärde stycket LAS. Arbetsgivaren måste därför inom två månader från att den incident som utgör skälet för uppsägningen meddela dig om detta. Dock kan arbetsgivaren grunda sin uppsägning på incidenter som skett för mer än två månader sedan om dessa har en tydlig koppling till en incident som skett inom två månader eller om det finns synnerliga skäl.

En uppsägning på grund av personliga skäl kan vara sakligt grundad om det föreligger misskötsamhet hos arbetstagaren. Du skriver att du blivit uppsagd pga. en kränkning, detta kan utgöra saklig grund, men en bedömning måste ske i varje enskilt fall. Utgångspunkten är att man ska se hur möjligheterna för framtida samarbete ser ut med arbetsgivaren, dvs om arbetsgivaren har fortsatt förtroende för dig. Om ett brott har begåtts mot arbetsgivaren, arbetskamraterna eller kunder så är bedömningen sträng, men om brottet har begåtts utan samband med anställningen är bedömningen mildare. Alltså kan händelser som du begått utanför anställningen utgöra saklig grund för uppsägning, men sådana händelser ska bedömas mildare. Eftersom jag inte vet alla omständigheter så blir det svårt för mig att göra en fullständig bedömning i ditt fall.

Sammanfattningsvis så bör du ha med dig följande till mötet med din arbetsgivaren:

Är din uppsägning enbart grundad på en incident som skett inom två månader? Då måste arbetsgivaren ha synnerliga skäl för detta - vilket är svårt att uppnå ur bevishänseende, incidenten måste i princip utgöra ett allvarligt brott, se 7 § fjärde stycket LAS. Om den incident som föranlett uppsägningen skett inom anställningen ska en strängare bedömning göras än om den skett utanför anställningen huruvida uppsägningen är tillåten eller inte. Har din arbetsgivare inte underrättat dig om uppsägningen två veckor innan enligt 30 § LAS? Då kan du yrka skadestånd enligt 38 § LAS. Din uppsägning ska vara skriftlig, 8 § LAS.Du har rätt att skriftlig få ta del av de omständigheter som arbetsgivaren grundar uppsägningen på, 9 § LAS.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Jag rekommenderar dig även att ta kontakt med facket om du är medlem, de kan då närvara vid mötet med din arbetsgivare och ge dig ytterligare råd.

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare