Uppsägning på grund av ogiltig frånvaro?

FRÅGA
HejEn anställd kom inte tillbaka från sin semester , nu har det gåt 7 dagar och han saknas fortfarande .Detta är 3 tredje tillfälle han stannar längre än beviljad i sitt hemland. Han påstår att han blivit sjuk och inte kunnat resa ill Sverige. Kan man säga upp personen pga Olovlig frånvaro eller är han automatisk uppsagd efter 14 dagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning?

Enligt 7 § första stycket lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Utöver det uppställs några andra krav:
- Uppsägningen vara skriftlig, 8 § LAS.
- Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge omständigheterna som åberopas som grund för uppsägningen, 9 § LAS.
- Uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen, så länge det inte anses oskäligt (då får beskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens adress), 10 § LAS.
- Normalt måste arbetsgivaren före uppsägningen upplysa arbetstagaren om att upprepad misskötsel kan leda till uppsägning – en så kallad "LAS-varning".
- En arbetsgivare måste som huvudregel upplysa arbetstagaren om att upprepad misskötsel kan leda till uppsägning (LAS-varning), vilken bör vara skriftlig av bevisskäl. Den ska konkret ange vad misskötseln består av.

Vad menas med begreppet sakligt grundad?

Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan dels vara arbetsbrist, dels personliga skäl. I detta fall rör det sig om personliga skäl. Arbetsgivaren måste före uppsägningen normalt ha gett arbetstagaren åtminstone en tydlig varning om betydelsen av att följa arbetstiderna och att upprepning kan innebära förlust av anställningen (AD 1986 nr. 160). Det innebär att olovlig utevaro vid bara ett enstaka tillfälle som regel inte är saklig grund för uppsägning. I detta fall är det dock inte fråga om något enstaka tillfälle, varför grund för uppsägning bör föreligga.

- Observera att det aldrig föreligger saklig grund för att säga upp en arbetstagare, om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera en arbetstagare (7 § andra stycket LAS). Alltså, om problemen kan lösas genom omplacering (förflyttning) så ska det ske så länge det anses skäligt. Omplaceringsskyldigheten förutsätter dock att det finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter till vilka arbetstagaren kan omplaceras.
- Huruvida det är skäligt att kräva omplaceringsansvar av arbetsgivaren avgörs genom en bedömning av arbetstagaren medvetenhet och ansvar för misskötseln, samt även graden av misskötsel.
- Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetsgivaren personligen (vilket är fallet här), ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg (30 § första stycket LAS).
- Vidare gäller att om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader för tidpunkten för uppsägningen (7 § fjärde stycket LAS). Det är du som har bevisbördan för att så inte är fallet. I lagtexten så står det: "(…) får den (uppsägningen) inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades". Användningen av ordet "enbart" indikerar att dessa tidigare företeelser kan räknas in i den samlade bedömningen.

Vad händer med en arbetstagare som blir uppsagd på felaktig grund?

Arbetsgivaren har bevisbördan för att en arbetstagare har sagts upp på saklig grund. En arbetstagare som har sagts upp på felaktig grund kan yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras enligt 34 § 1 stycket LAS.

Om arbetstagaren har lämnat in yrkande och det har uppkommit tvist i domstol, upphör inte anställningen förrän tvisten har avgjorts. Under tiden tvisten handläggs ska alltså lön betalas ut som vanligt. En felaktigt uppsagd arbetstagare har rätt till ett s.k. allmänt skadestånd enligt 38 § 1 stycket LAS. Skadeståndet ska i normala fall uppgå till 50 000 kr. Det är inte nödvändigtvis aktuellt i detta fall, men det bör belysas vilka de eventuella konsekvenserna kan bli om man inte genomför en uppsägning korrekt.

Vad händer med en arbetstagare som blivit uppsagd på saklig grund?

En arbetstagare som har sagts upp på saklig grund har rätt till uppsägningstid (11 § LAS).

Vad gäller i detta fall?

Du beskriver att personen i fråga inte är på jobbet under avtalad tid. Det faktum att en arbetstagare arbetsvägrar kan leda till saklig grund för uppsägning. Arbetstagaren måste dock få tillfälle att underrättas om konsekvenserna av sina handlingar. Detta bör göras skriftligen av bevisskäl. Det är bara möjligt att uppsägning för personliga skäl sker för omständigheter, vilka skett inom en period om två månader bakåt. Med hänsyn till arbetstagarens medvetenhet och ansvar för misskötseln, samt även graden av misskötsel, bör du inte ha skyldighet att omplacera arbetstagaren. Det ska erinras om att arbetsgivaren har full bevisbörda för hävdad misskötsel från arbetstagarens sida.

I detta fall bör alltså grund för uppsägning föreligga, men tillvägagångssättet måste följas. Med hänsyn till att det är fråga om omfattande frånvaro, kan möjligtvis avsked aktualiseras.

Jag rekommenderar att du kontaktar eventuell facklig organisation och förklarar situationen. I annat fall rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för att få hjälp med att genomföra en korrekt uppsägning.

Jag kommer att ringa dig torsdag den 19:e april ca kl. 12.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1071)
2018-11-12 Jag avreagerade mig genom att skriva grova ord om en chef till en annan kollega, kommer jag bli av med jobbet?
2018-11-12 Kan arbetsgivaren återkalla en uppsägning?
2018-11-09 Är sjukdom saklig grund för uppsägning?
2018-11-09 Har man rätt till arbetsförmåner om man blir arbetsbefriad?

Alla besvarade frågor (61726)