Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och om korttidspermittering

FRÅGA
Om det går sämre för företaget och man måste korta ned på bemanningen, får man avskeda sina anställda med kort varsel då?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med att det går sämre för företaget tolkar jag det som att det du undrar över är huruvida man har rätt till att säga upp personal med hänvisning till arbetsbrist. I följande svar kommer jag därför att gå igenom vad som gäller för uppsägning p.g.a. arbetsbrist samt korttidspermittering. Jag vill även här passa på att jag skriver uppsägning, och inte avsked. Avsked får endast ske om arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren – och därför är inte avsked möjligt p.g.a. arbetsbrist, se 18 § lag om anställningsskydd (LAS)

Till att börja med att konstatera är att en uppsägning alltid måste vara sakligt grundad, se 7 § LAS. Jag vill här också uppmärksamma om att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, 7 § 2 st. LAS. I enlighet med din fråga så har jag som tidigare konstaterat tolkat det som att det föreligger arbetsbrist och därför är anledningen till att företaget vill säga upp personal, och det är ett av skälen till uppsägning. Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen till uppsägning vid arbetsbrist.

När det gäller uppsägningstidså behandlas det i 11 § LAS (länk). Observera dock att reglerna är semidispositiva, vilket innebär att dessa kan åsidosättas genom kollektivavtal. Uppsägningstiden blir längre ju längre arbetstagaren har varit anställd. Jag har gjort en direktlänk till dig, så genom att klicka på länken ovanför får du information om uppsägningstiden.

Om uppsägning p.g.a. arbetsbrist sker så ska arbetsgivaren också följa turordningsreglerna, se 22 § LAS. Turordningsreglerna innebär att den med kortast sammanlagda anställning hos arbetsgivaren är den som sägs upp först vid arbetsbrist. Det ska även här uppmärksammas att denna paragraf är semidispositiv och kan åsidosättas genom kollektivavtal.

Den som har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har under vissa förutsättningar rätt till företrädesrätt till återanställning under uppsägningstiden och nio månader framåt, 25 § LAS.

Till sist vill jag också passa på att uppmärksamma dig om korttidspermittering. Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Detta innebär i praktiken att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. De anställda får på så vis behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Vad som krävs för korttidspermittering är att arbetsgivare och arbetstagare är överens.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skriva in en ny fråga om det är något du undrar över.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?