Uppsägning och avskedande vid konkurrerande verksamhet

FRÅGA
Hej.Har i min enskilda firman sedan två år anställd en städerska. Nu har städerskan med sin man(som varit också anställd tidigare på min firma,men jag avsluta hans avtal) registrerat ett HB och hon erbjuder sina tjänster via sitt HB till mina kunder. Detta skadar min firma då jag riskerar att förlora kunder!. Har jag någon möjlighet att avskeda henne pga av detta? Kan jag kräva skadestånd av henne eftersom hon utnyttjar mina kundkontakter för att fixa uppdrag i sitt HB?Tack att ni hjälpa mig
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Anställningsavtal och hur de avslutas regleras i lagen om anställningsskydd, som förkortas LAS. Det finns enligt LAS två sätt att avbryta en tillsvidareanställning, uppsägning och avskedande. Uppsägning regleras i 7 § och innebär att anställningen upphör efter en viss uppsägningstid, under vilken lön ska betalas och arbetstagaren normalt sett fortsätter jobba. Avskedande regleras i 18 § och innebär att anställningen upphör genast, utan uppsägningstid och därmed betalas inte heller någon lön ut.

För dig som arbetsgivare är det alltså mest fördelaktigt att avskeda arbetstagaren, men för detta krävs mycket starka skäl - starkare än för uppsägning.

Att en arbetstagare bedriver verksamhet som direkt konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, under pågående anställning, och att dessutom marknadsföra sig till kunder som man fått kännedom om via arbetsgivaren, har i praxis från Arbetsdomstolen ansetts utgöra ett mycket allvarligt brott mot lojalitetsplikten (se bl a AD 1977 nr 118). Lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare är skyldig att agera lojalt mot sin arbetsgivare, annars kan det innebära att man bryter mot anställningsavtalet. Man måste dock alltid göra en helhetsbedömning för att se hur allvarligt avtalsbrottet är i det enskilda fallet.

I bl a fallet AD 1999 nr 144 ansågs arbetsgivaren ha haft rätt att avskeda en arbetstagare sedan han startat ett eget företag som konkurrerade med arbetsgivarens.

Jag tycker att mycket tyder på att du som arbetsgivare har rätt att avskeda din anställda om hon bedriver konkurrerande verksamhet och dessutom utnyttjar dina affärskontakter för sitt eget företag.

I 18 § LAS som reglerar avskedandet sägs det dock att man inte får grunda avskedande på sådant som man känt till i mer än 2 månader. Detta innebär att om du känt till att hon bedriver konkurrerande verksamhet i mer än 2 månader, så får du inte lov att avskeda henne på grund av detta. Då får du istället använda dig av uppsägning, enligt 7 § LAS.

Tänk dock på att ett avskedande måste ske skriftligen, minst en vecka innan avskedandet börjar gälla och att du även måste underrätta arbetstagarens fackförening om hon är med i någon sådan.

Den enda situation där en anställd kan bli skadeståndsskyldig mot sin arbetsgivare på grund av brott mot anställningsavtalet är om hen inte iakttar uppsägningstid. Din anställda kan alltså inte bli skadeståndsskyldig för att hon bedriver konkurrerande verksamhet. (se t ex AD 1998 nr 80)

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1799)
2021-06-24 Fråga om att avbryta provanställning i förtid
2021-06-24 Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

Alla besvarade frågor (93333)