FrågaKÖPRÄTTÖvrigt25/10/2013

Uppsägning och avgångsvederlag enligt Lag om handelsagentur

Jag och min uppdragsgivare har skrivit ett avtal som vi har haft i ca 9 år. Nu tvistar vi om avtalet.Jag vill hävda att lag om handelsagentur skall gälla t.ex om avgångsvederlag och uppsägningstid.I vårt avtal står det 3 månader ömsesidig uppsägningstid. Vad gäller vårt avtal eller lagen?

Lawline svarar

Hej,

Den lag som reglerar dessa avtalsförhållanden är, som du så riktigt angett i sin fråga, Lag (1991:351) om handelsagentur. Enligt dess 2 § framgår att lagens bestämmelser inte gäller framför avtal mellan parterna, förutsatt att ingen särskilt anges. Således är huvudregeln att lagen är dispositiv; innebär att avtalets bestämmelser gäller före lagens.

När det gäller avtalets upphörande gäller olika bestämmelser beroende på om avtalet slutits på bestämd eller obestämd tid. 25 § anger att om avtalet slutits på bestämd tid upphör avtalet när avtalstiden löpt ut. Skulle emellertid agenturförhållandet fortsätta ska ett nytt avtal anses som slutet på obestämd tid. Denna regel utgör ett undantag från huvudregeln ovan eftersom regeln inte får åsidosättas genom avtal.

När det gäller uppsägning av avtal på obestämd tid finns uppsägningstiden reglerar i 24 §. Där anges att uppsägningstiden skall vara en månad och sedan öka med en månad vid ingången av varje nytt år som avtalsförhållandet löper. Dock högst 6 månader. Det är inte tillåtet att i förväg avtala om kortare uppsägningstid än vad som anges ovan. Emellertid får parterna avtala om att uppsägningstiden från agentens sida får ske med tre månaders uppsägningstid även om uppdragsförhållandet varat tre år eller mer.

När det gäller avgångsvederlag så finns denna fråga reglerar i 28 §. Där framgår att avtalsvillkor som innebär att agenten har en sämre rätt till avgångsvederlag än vad som följer av bestämmelsen, inte är gällande. Möjligheten att avvika från bestämmelsen gäller sålunda enbart till agentens fördel.

Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!


Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo