Vad gäller vid uppsägning innan påbörjat arbete hos en ny arbetsgivare?

Hej,

Jag sa upp mig från mitt jobb när jag hade skrivit på ett nytt kontrakt med ett annat jobb.

Efter en vecka blir jag uppringd av en ny VD som säger att min sökta tjänst ej finns längre pga en omorganisation.

Har ju skrivit på ett anställningskontrakt med den gamla vice VD:n. Vad gäller här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Inledning

Flertalet regler på arbetsrättens område står att finna i de många kollektivavtal som sluts mellan arbetsgivare (ofta genom deras arbetsgivarorganisationer) och de fackförbund som är verksamma i olika branscher. Det är alltså i mångt och mycket arbetsmarknadens parter som gemensamt dikterar villkor och övrig reglering för exempelvis anställningsförhållanden. Men i avsaknad av tillämpliga kollektivavtal blir istället den arbetsrättsliga lagstiftningen utgångspunkten när tvister ska lösas. Eftersom du inte nämner något kollektivavtal kommer den fortsatta framställningen att i huvudsak utgå ifrån lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (i folkmun ofta kallad avtalslagen, AvtL).

Allmänt

De grundläggande bestämmelserna i fråga om avslutande av en anställning finns i LAS, vilken främst är en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren. Vid en uppsägning ifrån arbetsgivarens sida fordras, förutom att uppsägningen ska vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS), att den sker skriftligt (8 § första stycket LAS) och överlämnas till arbetstagaren personligen (10 § första stycket LAS). Det föreligger även en ömsesidig uppsägningstid om minst en (1) månad (11 § första stycket LAS). Den gäller således både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren har sedan rätt till lön och andra förmåner enligt anställningsavtalet under hela uppsägningstiden (12 § LAS). Vad som utgör saklig grund framgår dock inte direkt av lagtexten utan får utläsas av lagmotiv och den praxis som finns på arbetsrättens område genom att studera avgöranden från Arbetsdomstolen (AD).

Utgångspunkten inom arbetsrätten är en så kallad tillsvidareanställning (av många ofta felaktigt benämnd fast anställning) om ingenting annat sägs vid tidpunkten för anställningens ingående. Brukligt är dock att en provanställning inleds med en löptid om högst sex månader (6 § LAS). En sådan kan sedan avslutas av båda parter när som helst innan prövotidens utgång utan angivande av grunden till beslutet (6 § tredje stycket LAS).

Åter till din fråga, vad är det som gäller här?

Även avtalslagens regelverk behöver ganska ingående studeras i det här sammanhanget och här gör sig den så kallade löftesprincipen gällande. Rättslig bundenhet för parterna (du och din nya arbetsgivare) inom den allmänna avtalsrätten, vilken alltså också blir styrande i ditt fall, uppstår när anbud (det ursprungliga avtalsförslaget ifrån din arbetsgivare) och accept (ditt svar när du tackade ja och skrev på det aktuella anställningsavtalet) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL).

Förutsatt att ingen provanställning föreligger menar jag att saklig grund torde saknas för det ifrågavarande uppsägningsbeslutet (se nedan). Men notera att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och dennes möjlighet att organisera och rationalisera en arbetsplats är mycket vidsträckt. Arbetsbrist utgör i regel alltid saklig grund för uppsägning (7 § första stycket LAS), vilket styrks av flertalet rättsfall från AD.

Mycket i din fråga tyder dock på att arbetsbristen eventuellt är fingerad (falsk, påhittad). Att vice VD, vilken är att betrakta som en person i företagsledande ställning, inte skulle ha känt till den omorganisation som VD nu åberopar som grund till varför ditt nyligen ingångna anställningsavtal inte längre äger giltighet bedömer jag som relativt osannolikt. I synnerhet eftersom beslutet avseende omorganisationen togs inom loppet av en vecka. Oaktat storleken på organisationen i fråga torde ett sådant beslut ha föregåtts av diverse interna förhandlingar och/eller möten.

Du uppger vidare i din fråga att du blev uppringd. En sådan uppsägning är inte förenlig med formkraven enligt LAS (se ovan under Allmänt, första stycket). Mot bakgrund av det du har beskrivit menar jag att det här handlar om en uppsägning och ingenting annat. Att bara hävda att tjänsten inte längre skulle finns är inget som VD godtyckligt kan göra.

Formellt sett är din nya arbetsgivare den juridiska person som den aktuella VD:n företräder. Denne jämte vice VD utgör endast arbetsgivarrepresentanter i egenskap av bolagets (eller föreningens) ställföreträdare. För det fall man istället skulle försöka att ogiltigförklara din anställning genom påstå att vice VD med rättslig verkan inte kan binda arbetsgivaren vid den här typen av avtal är min bedömning att din arbetsgivare (alltså den juridiska personen) skulle få svårt att vinna framgång med en sådan talan i domstol. Vice VD, i egenskap av företagsledare, har enligt min mening en sedvanlig ställningsfullmakt (en fullmakt som helt enkelt följer av dennes anställning och vilken ger personen rätt att rättshandla för arbetsgivarens räkning) och har varken rört sig utanför sin behörighet eller befogenhet (10 § andra stycket AvtL).

Sammanfattning, kortare slutsats och ytterligare rådgivning

Mycket talar således för att du har en anställning hos din nya arbetsgivare och att uppsägningen är ogiltig. Det berättigar ofta till ett skadestånd (38-39 §§ LAS). Återigen förutsatt att det är fråga om en tillsvidareanställning. I annat fall kan ditt utgångsläge vara mer problematiskt.

En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS ska inte bara betala lön och andra förmåner som följer av anställningsavtalet utan även ersättning för skada (alltså för den förlust som uppkommer och den kränkning som lagbrottet innebär, 38 § andra stycket LAS).

Notera dock att tidsfristerna här är korta för din del. Om du avser att yrka (begära) ogiltigförklaring av uppsägningen ska du lämna besked om detta inom två (2) veckor från det att uppsägningen ägde rum (40 § första stycket LAS). I ditt fall borde du dock ha en (1) månad på dig från den dag anställningen upphörde, vilket förmodligen blir den dag som du fick samtalet ifrån VD:n (40 § första stycket LAS), eftersom din arbetsgivare har underlåtit att följa flera av lagens formkrav (8 § andra stycket LAS).

Många hemförsäkringar inkluderar rättsskydd upp till ett visst belopp (arbetstvister kan dock stundtals vara undantagna). I förekommande fall kan man även ansöka om rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten. Om du behöver hjälp med upprättande av eventuella kravbrev, ett ombud vid en förhandling med din nya arbetsgivare, ett författande av en stämningsansökan eller om du skulle vilja att någon företräder dig inför och under en kommande tingsrättsförhandling är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag nås enklast på jacob.bjornberg@lawline.se och jag kan i så fall slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”