Uppsägning i samband med graviditet

FRÅGA
Jag är gravid och blev uppsagd från mitt jobb pga arbetsbrist. Dock gäller detta bara mig och ingen av de andra kollegorna har inte ens fått information om varken arbetsbrist eller uppsägning. Timanställda får vara kvar, som även fått tagit över mina arbetsuppgifter jag hade innan jag slutade. De är även i behov av fler nya extra personal då jag har en bekant som sökte jobb hos dem. Jag hade en fast tjänst och har inte blivit erbjuden något annat. Jag är inte medlem i facket.Vad kan jag göra åt detta? Kan jag begära skadestånd? och hur går jag till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Uppsägning

Regler om anställning regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning på grund av arbetsbrist ska ske på saklig grund enligt LAS 7 §. Saklig grund anses inte föreligga om arbetsgivaren kan erbjuda omplacering. Arbetsgivaren är alltså skyldig att noggrant utreda möjligheterna att omplacera en arbetstagare innan denna sägs upp. Omplaceringsskyldigheten är långtgående, det krävs dock att det föreligger lediga arbeten som den anställda är kvalificerad till. Det krävs därmed att omplaceringen är skälig och möjlig, se LAS 7 § st. 2.

Vid uppsägning pågrund av arbetsbrist skall turordningsreglerna iakttas enligt LAS 22 §. Dessa innebär som utgångspunkt att den med kortast anställningstid får lämna först. Dessa regler är dock semidispositiva, vilket innebär att man kan avtala bort ordningen genom exempelvis ett kollektivavtal. Att uppmärksamma är dock att det finns vissa undantag som kan innebära att en person som har kortare anställningstid ändå kan får behålla sitt arbete framför någon med längre tid. Exempel på detta är att arbetsgivaren får undanta två nyckelpersoner för verksamheten förutsatt att det finns högst tio anställda totalt.

Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i verksamheten förutsatt att anställningen sträcker sig längre än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller i upp till nio månader från dagen då anställningen upphörde, se LAS 25 §.

Diskriminering

Regler om diskriminering finns i Diskrimineringslagen (DiskrL).

En av de sju diskrimineringsgrunderna är kön, vilket omfattar gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Att missgynna en arbetstagare på grund av hennes graviditet har i praxis fastslagits utgöra direkt könsdiskriminering och utgör inte en saklig grund för uppsägning, se DiskrL 1:4 st. 1 p. 1. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare enligt DiskrL 2:1 st. 1 p. 1 och reglerna i denna lag är tvingande, vilket innebär att de inte kan avtalas bort, se DiskrL 1:3. Bevisbördan för att diskriminering har skett ligger inledningsvis på den som anser sig ha blivit utsatt, alltså arbetstagaren. Denne skall då visa att det finns anledning att anta att diskriminering har skett och om detta kan visas så övergår bevisbördan på svarande som då måste visa att diskriminering inte har skett, se DiskrL 6:3.

Vad du kan göra

I din fråga framgår att det endast är du som blivit uppsagd, utan erbjuden omplacering och att det verkar som att dina arbetsuppgifter har tagits över av någon annan samt att din arbetsgivare söker nya arbetstagare. Detta kan innebära att din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund genom att inte uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Du kan då yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig, se LAS 34 §. En sådan talan ska du då underrätta din arbetsgivare om senast två veckor efter din uppsägning, se LAS 40 §. Om arbetsgivaren vid uppsägningen inte uppfyllt de formkrav som krävs, bland annat att den skriftliga uppsägningen ska innehålla information om hur du väcker talan om ogiltighet och skadestånd, så har du istället en månad på dig att yrka ogiltighet mot arbetsgivaren från den dag då anställningen upphörde, se LAS 40 § st. 1 sista meningen samt LAS 8 §. Om tidsfristen inte iakttas så förlorar du din talan, se LAS 42 §, så det är viktigt att underrätta arbetsgivaren i tid!

Det finns också möjlighet att yrka skadestånd, dels ekonomiskt skadestånd som ersättning för eventuell uppkommen skada som uppstått då arbetsgivaren brutit mot reglerna i LAS och dels allmänt skadestånd för den kränkning som lagbrottet innebär, se LAS 38 §.

Att säga upp någon på grund av att personen är gravid kan utgöra ett brott mot diskrimineringslagstiftningen. Ett sådant brott är en allvarlig kränkning och för att markera detta så betecknar man nu sanktionen mot kränkningar diskrimineringsersättning, vilket regleras i DiskrL 5:1. Sanktionen har ett preventivt syfte, vilket också framgår av bestämmelsen som säger att ”när ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas.”

Om du kan visa att din arbetsgivare har diskriminerat dig vid uppsägningen så ligger bevisbördan istället på din arbetsgivare. Om denne inte kan bevisa att diskriminering inte har skett så kan du ha rätt till diskrimineringsersättning för kränkningen som arbetsgivarens överträdelse innebär, se DiskrL 5:1 st. 1. Ersättning kan också utges för ekonomisk förlust enligt DiskrL 5:1 st. 2. En rättshandling som innefattar diskriminering kan ogiltigförklaras enligt DiskrL 5:3 st. 2.

Fackliga organisationer kan företräda sina medlemmar i dessa typer av frågor, men eftersom du inte är medlem så kan du istället vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan göra en anmälan direkt till DO här.

Eftersom dessa regler kan vara svåra så rekommenderar jag att du vänder dig till en arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig vidare på bästa sätt! Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll