Uppsägning från bemanningsföretag

FRÅGA
Hej jag har blivit uppsagd pga att bemanningsföretaget inte har passande jobb och att jag har ont i min handled utan läkarintyg. Kan de göra så?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningar finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

För att kunna besvara din fråga om företaget har haft rätt att säga upp dig, har det till att börja med betydelse vilken anställningsform du har haft hos bemanningsföretaget. Vilken anställningsform du har haft hittar du i anställningsavtalet mellan dig och bemanningsföretaget. Eftersom jag inte vet vilken anställningsform du haft, kommer jag gå igenom de olika anställningsformerna och förklara hur de får avslutas.

Tillsvidareanställning
Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare, 4§ första stycket LAS. En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller av dig som arbetstagare efter viss uppsägningstid, enligt 4§ andra stycket LAS. Du som arbetstagare har rätt till minst en månad lång uppsägningstid, 11§ LAS. Om arbetsgivaren vill säga upp dig måste arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägningen, enligt 7§ första stycket LAS. Detta innebär att arbetsgivaren måste visa att det funnits skäl pga arbetsbrist (verksamhetsförändring) eller personliga skäl för att säga upp dig. Arbetsgivaren måste alltså kunna visa att han/hon har haft saklig grund för uppsägningen. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren har kunnat ge dig ett annat arbete hos sig. Detta framgår av 7§ andra stycket LAS. Skyldigheten för arbetsgivaren att omplacera dig på detta sätt är långtgående och arbetsgivaren måste utreda möjligheterna noggrant.

Om uppsägningen inte varit sakligt grundad, finns möjlighet för dig att yrka på skadestånd, dels ekonomiskt skadestånd som ersättning för eventuell uppkommen skada som uppstått då arbetsgivaren brutit mot reglerna i LAS och dels allmänt skadestånd för den kränkning som lagbrottet innebär, se 38§ LAS. Om du haft en tillsvidareanställning och uppsägning skett utan saklig grund, kan du även yrka på att anställningen ska förklaras ogiltig, se 34§ LAS. En sådan talan ska du då som utgångspunkt underrätta din arbetsgivare om senast två veckor efter att uppsägningen skedde, se 40§ LAS.

Tidsbegränsad anställning
Det är också möjligt att inneha en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidareanställning. En anställning kan vara tidsbegränsad i form av en allmän visstidsanställning, säsongsarbete eller vikariat, 5§ LAS. En allmän visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång och detta utan att någon uppsägning över huvud taget behöver göras innan, se 4§ andra stycket LAS. Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl, utan anställningen upphör automatiskt när den tar slut. Arbetsgivaren kan dock inte avbryta anställningen innan dess slutdatum. Vid en timanställning, som är att betrakta som ett flertal allmänna visstidsanställningar, ses varje arbetstillfälle som en ny anställning. Detta betyder också att varje anställning upphör vid själva arbetstillfällets utgång.

Provanställning
Anställningen kan också vara tidsbegränsad i form av en provanställning. Avtal om provanställning får träffas om prövotiden/anställningstiden är högst sex månader. En provanställning får därmed inte vara längre än sex månader. Vidare får en provanställning avbrytas innan sex månader gått och detta både av dig och arbetsgivaren. Inget skäl till varför man vill avbryta behöver då anges och anställningen upphör omedelbart. Om provanställningen inte avbryts senast vid prövotidens utgång övergår den till en tillsvidareanställning. Detta framgår av 6§ LAS. Om du har haft en provanställning, har arbetsgivaren haft rätt att säga upp dig omedelbart utan att behöva ha något särskilt skäl.

Sammanfattningsvis, är det beroende av vilken anställning du haft om arbetsgivaren haft rätt att avsluta din anställning. Om du haft en tillsvidareanställning får arbetsgivaren inte säga upp dig utan att ha saklig grund, medan något sådant skäl inte krävs vid de tidsbegränsade anställningarna eller vid provanställning. Vid de tidsbegränsade anställningarna får dock arbetsgivaren inte avsluta din anställning innan dess slutdatum. Det är tyvärr inte möjligt för mig att ge dig något exakt svar eftersom jag inte vet vilken anställningsform nu haft. Jag rekommenderar dig att se efter i ditt anställningsavtal och vad som där står om anställningsform och uppsägning. Om du behöver hjälp med att komma vidare i frågan, rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister. Du kan boka tid här.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?