FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 04/07/2022

Uppsägning efter fyllecell?

Hej Lawline! Jag var ute en kväll och blev lite för berusad. Detta ledde till att jag blev omhändertagen av polisen och sattes i fyllecell. Detta vet en engångs händelse då jag nästan aldrig dricker och vi var bara ute och firade en kompis. Vad kommer detta leda till för konsekvenser för mig, med mitt jobb?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer besvara frågan ur ett arbetsrättsligt perspektiv med fokus på det skydd lagen ställer upp för dig som arbetstagare.

Lag (1982:80) om anställningsskydd tillämpas på dig som arbetstagare i allmän eller enskilt tjänst (1 § LAS). LAS tillämpas inte på de som arbetar hos arbetsgivarens hushåll, anställda som lärlingar och en del lagregler i LAS tillämpas inte på vissa företagsledare, de tillhörande arbetsgivarens familj etc. Jag utgår från att du ses som en "vanlig" arbetstagare och att jag därför kan tillämpa reglerna i LAS.

Repressalier mot arbetstagare.

De två troligtvis mest ingripande repressalierna som en arbetsgivare har att ta till mot arbetstagaren är att säga upp, eller avskeda arbetstagaren, se 7 och 18 § LAS

Reglerna om uppsägning hittar du i 7 § LAS. Av lagregeln framkommer att en arbetsgivare måste grunda en uppsägning på sakliga skäl. Sådana skäl delas in i två falanger; arbetsbrist och personliga skäl (7 § första stycket LAS). I denna situation kommer jag utreda den sista av de två.

Föreligger personliga skäl?

Uppsägningar som görs av personliga skäl ska som regel grunda sig i bedömningen om din lämplighet att utföra arbetet kan ifrågasättas. Det ska inte avse enstaka företeelser. Undantagsvis kan du bli uppsagd, om företeelse skulle vara av sådan svår grad att du påvisar dig vara ytterst olämplig till fortsatt anställning. Ett exempel på en situationer där du kan bli uppsagt på grund av personliga skäl är vid onykterhet. Däremot gäller även här att det är fråga om upprepade händelser. Mer om situationer där uppsägning på grund av personliga skäl kan aktualiseras hittar du här.

Vad blir konsekvenserna i ditt fall?

Svaret varierar såklart utifrån vilken kontext händelsen skedde samt vad du arbetar med. Jag utgår från att händelsen inte inträffade under tiden du var i tjänst eftersom du skriver att du var ute en kväll och firade en kompis. (Hade händelsen skett under arbetstid hade det absolut kunnat vara grund för uppsägning). 

Avslutningsvis vill jag förtydliga. Det ska ganska mycket till för att din arbetsgivare ska ha möjlighet att säga upp dig enligt 7 § LAS. Skulle det ske fler företeelser med alkoholproblematik kan det bli föremål för uppsägning. Däremot kan alkoholrelaterade problem som påverkar arbetet anses jämställas med sjukdom vilket inte är grund för uppsägning på grund av saklig grund (se AD 2000 nr. 111) där lärares alkoholmissbruk jämställdes med sjukdom och saklig grund för uppsägning inte ansågs förelåg.

Det kommer troligtvis inte ske något speciellt av negativ karaktär avseende ditt arbete. Arbetsgivaren måste kunna visa att du inte är lämplig för tjänsten i och med företeelsen som skett. Vi kommer då tillbaka till att konsekvensen för dig beror på vad du arbetar med i nuläget.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar hoppas jag du inte tveka att vända dig till oss igen!

Vänligen,Axel StenquistRådgivare