Uppsägning av visstidsanställd i förtid

FRÅGA
Hej,Jag vill säga upp en visstidsanställd i förtid!Den anställde har ett muntligt avtal om att han skulle få vara kvar till årsskiftet 2015-12-31, och att det eventuellt kunde bli längre än så om vår högsäsong skulle bli som den brukar vara.Tyvärr har orderingången varit väldigt låg, så vi har nu istället arbetsbrist.Detta gör att jag vill avsluta anställningen till månadsskiftet 2015-11-30.Är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln när det gäller visstidsanställning är att den ska gälla fram tills den avtalade tiden. När visstidsanställningen löper ut så står det arbetsgivaren fritt att välja om denne vill förlänga arbetstagarens anställning eller inte. I ditt fall så vill du i egenskap av arbetsgivare säga upp en arbetstagare med visstidsanställning innan den avtalade tiden. För att det ska vara möjligt måste du som arbetsgivare ha förbehållit dig den rätten. Om du som arbetsgivare inte har gjort det har du inte möjlighet att säga upp anställningen i förtid annat än i det fall att du skulle avskeda den anställde. För avskedande krävs att den anställde grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. I ditt fall så framgår det dock att du enbart vill säga upp arbetstagaren i förtid på grund av arbetsbrist. Av det skälet kommer inte ett eventuellt avskedande att bli giltigt.

Om vi istället utgår ifrån att du faktiskt har förbehållit dig rätten att säga upp den visstidsanställda arbetstagaren i förtid. I det fall så gäller det att uppsägningen ska ske på saklig grund (se 7 § Lagen om anställningsskydd). Med saklig grund avses till exempel arbetsbrist. Om arbetsgivaren påstår att arbetsbrist föreligger så är utgångspunkten att så även är fallet. Detta eftersom man anser att det är arbetsgivaren som bäst känner till verksamheten. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bara komma att ifrågasättas av rätten ifall det finns omständigheter som tyder på att uppsägningen är grundad på personliga skäl och inte arbetsbrist. I ditt fall så framgår det dock att det faktiskt föreligger arbetsbrist då du beskriver att orderingången har varit väldigt låg.

Sammanfattningsvis kan du alltså säga upp en visstidsanställd arbetstagare i förtid på grund av arbetsbrist om du som arbetsgivare har förbehållit dig den rätten. Uppsägningen måste även ske skriftligt (se 8 § Lagen om anställningsskydd).

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll