Uppsägning av vissa arbetstagare men inte alla (när alla begått samma typ av regelbrott)

FRÅGA
Hej,kan en arbetsgivare välja bara att säga upp en person som har brutit mot reglerna, men inte hans kollegor som har brutit mot reglerna på exakt samma sätt / värre än den som har blivit uppsagd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är uppsägningen sakligt grundad?

Av det jag kan utläsa från din fråga verkar det som att du blivit uppsagd på grund av personliga skäl (enligt 7 § 4 st. lagen om anställningsskydd (LAS)). För att kunna säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl måste det föreligga en saklig grund för uppsägningen. Bedömningen av vad saklig grund är brukar delas upp i fem punkter:

Till att börja med ska arbetsgivaren ange skälen för uppsägningen. Dessa ska även vara skriftliga om arbetstagaren begär det enligt 9 § LAS. Uppsägningen måste vara acceptabel. Varje skäl som arbetsgivaren ger och som har relevans för uppsägningen ska vara skälig. Arbetsgivaren måste dock ha utrett situationen och försökt att lösa den på annat vis innan uppsägning kan komma att bli aktuellt. Skälen för uppsägning måste vara reella vilket innebär att skälen inte får grundas på rykten eller på lösa antaganden. Bevisbördan ligger normalt på arbetsgivaren för att styrka att det som påståtts faktiskt har inträffat. Arbetsgivaren ska göra en helhetsbedömning av arbetstagarens lämplighet. Handlingar som kommer från påståenden som inte går att styrkas får inte ligga till grund för bedömningen. Det är arbetstagarens faktiska handlande som ska ligga till grund för bedömningen. Arbetsgivaren har slutligen en skyldighet att överväga alla former av skäliga möjligheter till att genomföra förändringar utan att säga upp en arbetstagare. Ett exempel skulle kunna vara att bereda annat arbete hos sig som skäligen kan krävas enligt 7 § 2 st LAS.

Enligt förarbetena till LAS framkommer det att uppsägning ska vara den sista möjliga utvägen.

Detta fall

För att din arbetsgivare ska kunna säga upp någon måste en samlad bedömning göras utifrån ovan angivna punkter. Att du har brutit mot regler, beroende på hur och vilka regler, kan det därmed finnas grund för uppsägning. Det är viktigt att minnas att uppsägning ska vara den sista utvägen till en lösning på problemet. Om det finns flera arbetstagare som begått samma regelbrott innebär det att arbetsgivaren har fog att säga upp de också. Arbetsgivaren har dock en arbetsledningsrätt som innebär att arbetsgivaren själv bestämmer om vem som denne vill säga upp eller inte. Det innebär att arbetsgivaren inte behöver säga upp alla som begår regelbrott på sin arbetsplats. Utan arbetsgivare bestämmer själv.

Sammanfattande råd

Mitt råd är att du pratar med din arbetsgivare om situationen. Om du som arbetstagare anser dig felaktigt uppsagt kan du yrka på att ogiltigförklara uppsägning enligt 34 § LAS. Du som arbetstagare måste underrätta arbetsgivaren senast två veckor från det att du blev uppsagd. Har du inte informerats kring detta av arbetsgivaren så löper tidsfristen en månad från det att uppsägningen upphörde. Jag skulle råda dig att börja med att vända sig till ett fackförbund om du är med i det. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89990)