FrågaFASTIGHETSRÄTT26/11/2017

Uppsägning av nyttjanderättsavtal

Hej

Min pappa har nyttjanderätt till min och min brors fastighet!!

Nu e de så att ja vill inte att han ska ha nån tillgång till vårt hus..

Hur går ja till väga??

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte vilken typ av nyttjanderätt som avtalet mellan dig/din bror och din pappa utgör. Eftersom det finns olika typer av nyttjanderätter, som regleras olika, är det viktigt att ta reda på detta.

Jag kommer i mitt svar först redogöra översiktligt om nyttjanderätter och sedan övergripande om uppsägning vid de två vanligaste formerna av nyttjanderätt. Jag utgår ifrån att det är fråga om nyttjanderätt för bostadsändamål och utgår också från att det inte rör sig om en bostadsrätt.

Nyttjanderätt

En nyttjanderätt avser en rätt att använda någon annans fastighet. Rätten kan avse en del av fastigheten eller hela fastigheten och kan vara begränsad i tiden. Det finns alltså olika typer av nyttjanderätter och dessa kan skilja sig från varandra. Regler om nyttjanderätt till fast egendom (fastighet) återfinns i 7-12 kap Jordabalken (JB). Till de vanligaste typerna av nyttjanderätter hör bland annat arrende (8 kap. 1 § JB) och hyra (12 kap. 1 § JB). Dessa nyttjanderättsformer upplåts mot vederlag och de är förenade med s.k besittningsrätt.

Bostadshyra

Med hyresavtal avses ett avtal där ett hus eller en del av ett hus hyrs ut mot ersättning. (12 kap. 1 § JB) Hyresavtal kan gälla för obestämd tid och måste då sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal kan också ingås för bestämd tid och sådana typer av avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte hyresförhållandet varat mer än 9 månader i följd. I ett sådant fall ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. (12 kap. 3 § JB)

Om hyresförhållandet varat mer än 3 månader i följd måste hyresvärdens uppsägning vara skriftlig (12 kap. 8 § JB). Vid bostadshyra föreligger s.k direkt besittningsskydd vilket innebär att hyresgästen har en rätt till förlängning av hyresavtalet vid hyrestidens utgång. Den som hyr en bostad har alltså en skyddsvärd ställning. Det finns dock vissa omständigheter som gör att hyresgästen inte har en sådan rätt, då måste en s.k besittningsbrytande grund vara för handen, se12 kap. 46 § JB.

Bostadsarrende

Bostadsarrende är en annan typ av nyttjanderätt. För att det ska vara fråga om bostadsarrende ska det vara fråga om skriftlig upplåtelse av jord och

- Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.

- Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.

- Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med med upplåtelsen är annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans/hennes närstående att bo på arrendestället.

-Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet. (10. kap 1 § JB)

Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten. Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället. Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet. (10 kap. 1 § JB)Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten. Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället. Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet. (10 kap. 1 § JB)

Avtal om bostadsarrende kan träffas för viss tid, minst 5 år, och för arrendatorns livstid. (10 kap. 2 § JB) Om avtalet löper på viss tid måste alltid avtalet sägas upp för att upphöra att gälla. (10 kap. 3 § JB) Precis som vid hyresavtal är huvudregeln att arrendatorn har kvarsittningsrätt, dvs en rätt till förlängning av avtalet även när jordägaren har sagt upp honom eller henne för avflyttning. En sådan rätt gäller dock inte om arrendatorn saknar besittningsskydd eller de föreligger en besittningsbrytande grund. (10 kap. 4 och 5 §§ JB)

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image