Uppsägning av hyresrätt p.g.a. sexuell läggning - olagligt?

2015-05-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min flickvän/särbo hyr privat ett hus (förstahandskontrakt) på obestämd tid. Hon har nu ryktesvägen fått reda på att någon annan ska flytta in, men hyresvärden har inte meddelat nåt om detta. Vilka rättigheter har hon (min flickvän) som hyresgäst i detta fall?Vart kan hon eventuellt vända sej om hon misstänker att hon kommer bli vräkt pga sin sexuella läggning? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Det är främst två lagar som är aktuella när det gäller den situation som du beskriver. Dessa är diskrimineringslagen (DiskL) och ”hyreslagen” (d.v.s. 12 kap. jordabalken, JB).

Diskrimineringslagen

En utgångspunkt kan tas i diskrimineringslagen (DiskL). I denna lag framgår i 1 kap. 4 § att det utgör direkt diskriminering att behandla en person sämre p.g.a. hens sexuella läggning. Vidare framgår av 2 kap. 12 § att sådan diskriminering är förbjuden för den ”som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller … bostäder till allmänheten”.

Detta innebär med andra ord att om hyresvärden hyr ut din flickväns bostad utanför ett sammanhang som kan anses privat (t.ex. om hyresvärden bedriver uthyrning av flera bostäder på ett yrkesmässigt sätt) och uthyrningsverksamheten riktar sig till allmänheten, skulle hyresvärden bryta mot DiskL om hen säger upp din flickvän. Om å andra sidan uthyrningen sker privat skulle det inte strida mot DiskL.

Gränsen mellan privat och ”icke-privat” uthyrning är alltså avgörande och endast en domstol kan slutgiltigt avgöra detta utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Om en uppsägning sker och det verkar som att denna uppsägning utgör otillåten diskriminering i enlighet med det ovanstående, är det möjligt att väcka talan mot hyresvärden vid en domstol och yrka på att få diskrimineringsersättning. Det finns flera jurist- och advokatbyråer som kan åta sig att företräda din flickvän i samband med en sådan talan.

12 kap. jordabalken

Den aktuella situationen bör även analyseras utifrån 12 kap. JB (vilket s.a.s. gäller parallellt med DiskL). Då det synes röra sig om upplåtelse av att ett hus mot ersättning och inte om ett arrendeavtal är nämligen detta kapitel tillämpligt. Det kan vidare noteras att detta kapitel ibland kallas för hyreslagen.

Av 12 kap. 4 § JB framgår att hyresvärden får säga upp ett hyresavtal som gäller på obestämd tid. Detta innebär att hyresavtalet, som huvudregel, slutar att gälla efter tre månader och att hyresgästen då måste flytta ut.

Ett undantag från denna bestämmelse finns i 12 kap. 46 § första stycket punkt 10 JB. Denna bestämmelse är något tekniskt formulerad, men innebörden är att en uppsägning inte är tillåten om den strider mot god sed vid bostadsuthyrning. Alltså har hyresgästen besittningsskydd, d.v.s. rätt att bo kvar, i en sådan situation.

En uppsägning som grundar sig på en persons sexuella läggning strider uppenbart mot god sed vid bostadsuthyrning, förutsatt att det kan bevisas att uppsägningen skedde på denna grund. Bevis som i så fall talar för din flickväns sak är sådana omständigheter som visar att det inte fanns saklig grund för uppsägning, t.ex. att hon har betalat hyror i tid och inte vanvårdat huset.

Om din flickvän blir uppsagt och tror att detta beror på hennes sexuella läggning kan hon välja att kvarstanna i huset. I så fall är hyresvärden skyldig att inom en månad från hyrestidens utgång hänskjuta tvisten till hyresnämnden som avkunnar ett avgörande i saken, 12 kap. 49 § JB. Detta avgörande kan överklagas till Svea hovrätt.

Vad kan din flickvän göra i förtid (d.v.s. innan en eventuell uppsägning sker)?

Ett förslag är att hon redan på detta stadium tar upp saken med hyresvärden och förklarar att gällande rätt är att uppsägning p.g.a. hennes sexuella läggning är olagligt. Det kan vara en god idé att anlita en jurist eller advokat för att biträda henne vid ett sådant samtal.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81824)